REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8510
Tytuł: Kobiety i wybory na łamach „Przyjaciółki” w latach 1956–1976
Inne tytuły: Women and elections in the „Przyjaciółka” [Best Friend] magazine 1956–1976
Autorzy: Zajko-Czochańska, Justyna
Słowa kluczowe: polityka
wybory
polityka w PRL
kobiety w polityce
„Przyjaciółka”
policy
elections
politics in the Polish People’s Republic
women in politics
„Przyjaciółka” [Best Friend]
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(6), 2019, s. 138-150
Abstrakt: „Przyjaciółka” – tygodnik kierowany do kobiet wiejskich, gospodyń domowych, o niskim wykształceniu – była najbardziej poczytnym periodykiem w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Artykuł ma na celu odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu jedno z najpopularniejszych czasopism kobiecych tego okresu podejmowało zagadnienie wyborów oraz uczestnictwa i zainteresowania kobiet polityką. Analizie zostały poddane przekazy prasowe ukazujące się około dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi oraz do rad narodowych, a także około dwa tygodnie po ich zakończeniu, gdyż tematyka polityki podejmowana była głównie w okresie okołowyborczym. W badaniach obejmujących treści ukazujące się w latach 1956–1976 zastosowano metodę analizy zawartości prasy (według metodologii Walerego Pisarka), metodę jakościową oraz ilościową.
Przyjaciółka” – a weekly addressed to rural women, housewives with low education – was the most widely read periodical in the period of the Polish People’s Republic. The article aims to answer the question to what extent one of the most popular women’s magazines of that period took up the issue of elections and the participation and interest of women in politics. The analysis was subjected to press releases appearing about two months before the parliamentary and national councils elections, as well as about two weeks after them, as the subject of politics was addressed mainly in the electoral period. The research includes content published in the years 1956–1976 using the press content analysis method (according to the methodology of Walery Pisarek), the qualitative and quantitative methods.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Justyna Zajko-Czochańska – doktorantka, absolwentka prawa i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Słuchaczka III roku studiów doktoranckich na Wydziale Historyczno-Socjologicznym UwB. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół udziału kobiet w szeroko rozumianym życiu publicznym oraz w sferze prywatnej i rodzinnej głównie okresu PRL, a także na prasie kobiecej, zwłaszcza na tygodniku „Przyjaciółka”. Członek stowarzyszenia Instytut Studiów Kobiecych oraz sekretarz redakcji „Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych”.
E-mail: zajko.justyna@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8510
DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.06
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6414-8280
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WHiSM)
Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2019, nr 1(6)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1_2019_J_Zajko-Czochanska_Kobiety_i_wybory.pdf631,8 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons