REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8504
Tytuł: Posłowie czy posłanki? O nazwach pierwszych polskich parlamentarzystek. Studium językoznawcze
Inne tytuły: Posłowie or posłanki? On the names of the first Polish parliamentarians. A linguistic study
Autorzy: Gałczyńska, Alicja
Słowa kluczowe: nazwy żeńskie
parlamentarzysta
posłanka do parlamentu
female names
parliamentarian
female member of parliament
Data wydania: 2019
Data dodania: 23-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, nr 1(6), 2019, s. 9-24
Abstrakt: Mówimy dzisiaj, że język polski faworyzuje mężczyzn. Asymetria rodzajowo-płciowa i gramatyczne uprzywilejowanie form męskich mają jednak swoje uzasadnienie historyczne. Podobnie jak inne języki indoeuropejskie, polszczyzna rozwijała się w społeczeństwie patriarchalnym, w którym mężczyźni pełnili ważne społecznie funkcje i zasiadali na wysokich stanowiskach. Polki uzyskały prawa wyborcze w roku 1918. Dlatego polszczyzna sprzed początków XX w. po prostu nie potrzebowała żeńskiego odpowiednika formy poseł (nie było desygnatu tego leksemu w rzeczywistości pozajęzykowej). W artykule analizuję wyrazy, którymi na początku XX w. nazywano kobiety wybrane do polskiego sejmu.
It is said today that the Polish language favours men. However, the gender-specific asymmetry and the grammatical privileging of masculine forms have their historical justification. Like other Indo-European languages, Polish developed in a patriarchal society in which men played important social functions and occupied high positions. Polish women got electoral rights in 1918. That is why the Polish language from before the beginning of the 20th century simply did not need a female equivalent of the term “poseł” [MP] (there was no designator for this lexeme in the non-linguistic reality). In the article, I analyse words that, at the beginning of the 20th century, were used to call women elected for the Polish parliament.
Afiliacja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Nota biograficzna: Alicja Gałczyńska – doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zatrudniona w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień pragmatyki językowej rozumianej jako nauka badająca użycie języka w celu osiągnięcia zamierzonych celów. W prowadzonych badaniach zajmuje się nie tylko językiem jako systemem, lecz także analizą sposobów, w jaki ludzie używają tego systemu i jak z niego korzystają. W sferze zainteresowań naukowych pozostają też współczesny język polski, etykieta językowa, język w mediach, pragmatyka i grzeczność językowa.
E-mail: alicjag@ujk.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8504
DOI: 10.15290/cnisk.2019.01.06.01
ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9170-9442
Typ Dokumentu: Article
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych, 2019, nr 1(6)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
CNISK_1_2019_A_Galczynska_Poslowie_czy_poslanki.pdf357,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons