REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8378
Tytuł: Praktyki dyskursu antysemickiego a słowo Juliana Tuwima
Inne tytuły: The pracise of anti- Semitic discourse versus Julian Tuwim’s words
Autorzy: Kuciński, Paweł
Słowa kluczowe: antysemityzm
władza
poezja
nacjonalizm
radykalna prawica
Tuwim
anti- Semitism
power
poetry
nationalism
radical right
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-paź-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 235-261
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3
Konferencja: Ogólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013
Abstrakt: Niniejszy artykuł podejmuje analizę dyskursu antysemickiego lat międzywojennych, który nieprzypadkowo skupia się wół Juliana Tuwima, jako „modelowego” – dla radykalnej prawicy – przedstawiciela jej wykreowanych i wymyślonych na użytek ideologiczny, rzekomych wrogów – Żydów - i żydowskich poetów. Tuwim jako symbol poety żydowskiego pochodzenia, podlega wszelkim mechanizmom dyskursu nienawiści, ale też – co najważniejsze – ukazuje jego tekstowe, tekstualne uwikłanie, prowadzące do nietekstowych gestów nienawiści. Tuwim poeta, jest również Tuwimem – wirtuozem, ikoną kultury masowej, wobec której, nawet jego nieprzejednani wrogowie, nie mogą przejść obojętnie, być może dlatego atakują go tym ostrzej i bezpardonowo. Dyskurs antysemicki celowo godzi w poetów, którzy dysponują słowem i umiejętnościami jego estetycznej obróbki, modelami przemienienia go w dyskurs, który potrzebny jest totalitarnej władzy do późniejszego uruchomienia nieludzkich, pozajęzykowych, opresyjnych dla społeczeństw otwartych – gestów, które – wobec tekstowej teorii nazywam – praktykami, gdzie retoryka przekształcona zostaje w gest nienawiści. Tuwim, jako ofiara tego gestu, jednocześnie ocala – przez milczenie – własne zaatakowane przez zwolenników radykalnej prawicy, słowo.
This article analyses the anti- Semitic discourse of interwar period, which intentionally focuses on Julian Tuwim as an ideal example of a Jew and a Jewish created by the radical Right for ideological purposes. Tuwim as symbol of a poet of Jewish ancestry is the subject to hate speech but what is more important he is textually entangled which leads to non-textual gestures of hatred. Tuwim the poet is also Tuwim the virtuoso, a pop culture icon whose irreconcilable enemies cannot be indifferent to so they try to attack him more severely and ferociously. Anti- Semitic discourse is focused on poets purposely because they know how to handle words and how to works with them. So the totalitarian government needs these poets’ words to turn them into unhuman post language oppressive for open societies gestures. Gestures, which I call practice, where the ideological rhetoric is turned into the gesture of hatred. Tuwim as a victim of such gesture is at the same saved by lack of words, namely silence, and so saves the word attacked by the radical right.
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nota biograficzna: Paweł Kuciński ‒ doktor, adiunkt w katedrze kultury XX wieku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor kilkunastu artykułów dotyczących literatury polskiej radykalnej prawicy lat 30. Zainteresowania naukowe skupiają się na relacjach literatury i polityki, kulturowej teorii i praktyce tekstu, komunikacji kulturowej, ideologicznej, politycznej, społecznej. Interesuje się również dyskursami: władzy, kategorią narzucenia i opresji w języku, losem kategorii estetycznych w totalitaryzmie, próbami opisu świata politycznego za pomocą kategorii z pogranicza estetyki i polityki, mową nienawiści, szczególnie dyskursem antysemickim. Współredaktor i pomysłodawca książki: Analizować nienawiść, Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie, Warszawa 2011. Członek KG Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8378
ISBN: 978-83-86064-47-02
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Kucinski_Praktyki_dyskursu_antysemickiego_a_slowo_Juliana_Tuwima.pdf511,89 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.