REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8377
Tytuł: Bambo zrobił swoje
Inne tytuły: Bambo did his thing
Autorzy: Tramer, Maciej
Słowa kluczowe: Julian Tuwim
rasizm
postkolonializm
stereotyp
recepcja Tuwima
rasism
postcolonialism
stereotype
Tuwim‘s reception
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-paź-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 219-233
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3
Konferencja: Ogólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013
Abstrakt: Autor analizuje Bambo Tuwima i próbuje wskazać pewne paradoksy interpretacyjne, które zebrały się wokół różnorakich odczytań dzieła. Szczególną uwagę skupiono na interpretacjach dotyczących kwestii rasowych. Co więcej autor omawia różnorakie współczesne konteksty funkcjonowania słynnego wiersza; są to często politycznie niepoprawne interpretacje nie mające sensu w odniesieniu do historycznego kontekstu okresu, kiedy powstał wiersz. Artykuł szczegółowo analizuje warunki powstania wiersza i okoliczności, w jakich trafił do szkolnego elementarza. Wiersz jest sposobem na pokazanie potrzeby akceptacji inności i zwalczanie kulturowych stereotypów.
The author analyses Tuwim’s Bambo, the Black Boy and tries to point to a number of interpretative paradoxes that have accumulated around its multiple readings. Particular attention is paid to the racial readings of the poem. What is more, the author discusses a variety of contemporary contexts in which the famous poem functions; these are often politically incorrect readings and interpretations which make no sense of the historical context in which the work was originally written. The article offers a detailed analysis of the origins of the poem and the circumstances in which found its way to the school primer. The poem is seen as expressing the need for accepting otherness and fighting cultural stereotypes.
Afiliacja: Uniwersytet Śląski
Nota biograficzna: Maciej Tramer ‒ profesor Uniwersyetu Śląskiego w Katowicach, pracownik Zakładu Teorii Literatury. Popularyzator, biograf i badacz twórczości Władysława Broniewskiego. Współredaktor (wraz z Marianem Kisielem) pokonferecyjnego tomu Intymność wyrażona (Katowice 2006). Autor następujących książek: Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego (Katowice 2000), Rzeczy wstydliwe, a nawet ważne (Katowice 2007) oraz Brudnopis „in blanco”. Rzecz o poezji Władysława Broniewskiego (Katowice 2010). Współredaktor (wraz z Miłoszem Piotrowiakiem oraz Mariuszem Jochemczykiem) Naszego Broniewskiego. Prelekcji warszawskich (Katowice 2009).
Opis: Pierwodruk w „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 4/2014, s. 145‒155.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8377
ISBN: 978-83-86064-47-02
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Tramer_Bambo_zrobil_swoje.pdf446,78 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.