REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8151
Tytuł: Ampułki pielgrzymie jako „pamiątki’’ z miejsc świętych
Inne tytuły: Pilgrim ampoules as “souvenirs” from holy places
Autorzy: Szkiłądź, Piotr
Słowa kluczowe: archeology
ampule
Abu Mina
pilgrimage
antiquity
Menas
archeologia
ampułki
pielgrzymka
starożytność
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-sie-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/3, 2018, s. 139-155
Abstrakt: The first Christian pilgrimages are dated to the 3rd century, while the development of the pilgrimage movement falls on the 4th and 5th centuries. From this time, we have numerous testimonies of pilgrimages made to places of saints, in which the most important center was Jerusalem and places associated with the life and activity of Jesus Christ. They also went to local centers of worship, which were no less known than Jerusalem. These include places such as the Sanctuary of St. Menas in Abu Mina or Saint Tekla near Selucja and the monastery in Bobbio. As souvenirs from the visited places, various kinds of devotional items, such as ampoules, were imported. We find them from the Levant area to Britain. In this article, the attention will be given to ampoules from Abu Mina, which was the largest center producing ampoules with the presentation of Saint Menas.
Pierwsze, chrześcijańskie pielgrzymki datowane są na III wiek, natomiast rozwój ruchu pielgrzymkowego przypada na okres IV i V wieku. Z tego czasu posiadamy już liczne świadectwa podjętych pielgrzymek do miejsc świętych, których najważniejszym ośrodkiem była Jerozolima i miejsca związane z życiem i działalnością Jezusa Chrystusa. Również udawano się do lokalnych ośrodków kultu, które były niemniej znane niż Jerozolima. Do nich należy zaliczyć takie miejsca jak: sanktuarium św. Menasa w Abu Mina czy św. Tekli koło Selucji oraz klasztor w Bobbio. Jako pamiątki z odwiedzanych miejsc, przywożono różnego rodzaju dewocjonalia, np. ampułki. Znajduje się je na obszarze od Lewantu aż do Brytanii. W niniejszym artykule, uwagę poświęcono ampułkom z Abu Mina, które było największym ośrodkiem produkującym ampułki z przedstawieniem św. Menasa.
Afiliacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Nota biograficzna: PIOTR SZKIŁĄDŹ – mgr, doktorant w Instytucie Archeologii, Wydziały Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwent Instytutu Archeologii WHNiS UKSW. Zajmuje się zagadnieniami z dziedziny archeologii wczesnochrześcijańskiej oraz wczesnośredniowiecznej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zachodniej części basenu Morza Śródziemnego. Autor artykułów o powyższej tematyce oraz o ochronie dziedzictwa i nowych metodach dokumentacji w archeologii.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8151
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.3.11
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0424-091X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/3

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_3_2018_P_Szkiladz_Ampulki_pielgrzymie.pdf3,04 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.