REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8125
Tytuł: Uwarunkowania finansowania twórców i artystów w Polsce
Inne tytuły: Conditions of financing of creators and artists in Poland
Autorzy: Kaczmarek, Stella
Posłuszna, Joanna
Słowa kluczowe: artyści
twórcy
finansowanie działalności kulturalnej
artists
performers
financing artistic activities
Data wydania: 2019
Data dodania: 26-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(97) 2019, s. 177-188
Abstrakt: Cel – Celem rozważań jest analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej artystów i twórców w Polsce ze zwróceniem szczególnej uwagi na formy zatrudnienia oraz zaplecze socjalne. Metoda badań – Artykuł ma charakter przeglądu różnych źródeł historycznych przedstawiających sytuację i uwarunkowania finansowania twórców i artystów w Polsce od 2010 r. W artykule zastosowano analizę krytyczną literatury przedmiotu z zakresu rynku pracy artystów i twórców oraz ich finansowania. Wnioski – Sektor kultury, a tym samym artyści i twórcy będący na rynku pracy w Polsce stanowią nie tylko ważną grupę społeczną, ale także ważny element gospodarki. Finansowanie twórców i artystów w Polsce wydaje się, że nie jest wystarczające, zważywszy na ich wkład w gospodarkę kraju.
Purpose – The aim of the considerations is to analyze the financial and economic situation of artists and creators in Poland, paying particular attention to the forms of employment and welfare measuress. Research method – The article is a review of various historical sources presenting the situation and determinants of financing creators and artists in Poland since 2010. The article uses a critical analysis of the literature on the subject of the labor market of artists and creators and their financing. Results – The cultural sector, and thus artists and creators who are on the labor market in Poland, are not only an important social group, but also an important element of the economy. Funding creators and artists in Poland seems to be insufficient, considering their contribution to the country's economy.
Afiliacja: Stella Kaczmarek - Akademia Muzyczna w Łodzi
Joanna Posłuszna - Instytut Psychologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
E-mail: Stella Kaczmarek: stella.kaczmarek@amuz.lodz.pl
Joanna Posłuszna: joanna.posluszna@poczta.umcs.lublin.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8125
DOI: 10.15290/oes.2019.03.97.12
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4509-5790
0000-0003-2457-7456
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2019, nr 3(97)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)