REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8122
Tytuł: Procesy urbanizacji w strefie zewnętrznej Białegostoku
Inne tytuły: Urbanization processes in the outer zone of Bialystok
Autorzy: Harasimowicz, Aldona
Słowa kluczowe: suburbanizacja
strefa podmiejska
strefa zewnętrzna miast
suburbanization
peri-urban area
outer zone of cities
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(97) 2019, s. 125-150
Abstrakt: Cel – Przedstawienie wybranych zagadnień związanych z urbanizacją strefy otaczającej miasto na podstawie literatury przedmiotu oraz analiza procesów suburbanizacji na obszarach stanowiących strefę zewnętrzną Białegostoku ze względu na zmiany ludnościowe, użytkowanie gruntów i rozwijającą się tam działalność gospodarczą. Metoda badań – W artykule wykorzystano metodę opisową i metody statystyczne. Wnioski – Wskazanie funkcji terenów podmiejskich Białegostoku oraz określenie charakteru procesu suburbanizacji. Oryginalność /wartość – Artykuł eksponuje problematykę strefy zewnętrznej miast, co wpisuje się w dostrzeganą obecnie potrzebę szerszych analiz tego typu obszarów.
Purpose – Presentation of selected issues connected with the urbanization of the area surrounding the city based on the literature on the subject and the analysis of the external zone of Bialystok in terms of population changes, land use and economic activity which is conducted there. Research method – The research methods adopted in the study include a descriptive research and statistical methods. Results – An indication of the functions of Bialystok suburban areas and the nature of suburbanization. Originality /value – The article exposes the issues of the external zone of cities, which is in line with the perceived need for wider analyzes of such areas.
Afiliacja: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
E-mail: a.harasimowicz@pb.edu.pl
Sponsorzy: Artykuł finansowany w ramach pracy statutowej S/WBiIŚ/4/2016.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8122
DOI: 10.15290/oes.2019.03.97.09
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3458-5313
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2019, nr 3(97)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2019_A_Harasimowicz_Procesy_urbanizacji.pdf637,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.