REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8121
Tytuł: Polityka oparta na klastrach w dokumentach strategicznych regionów Polski Wschodniej
Inne tytuły: Cluster-based policy in strategic documents of Eastern Poland regions
Autorzy: Borkowska-Niszczota, Małgorzata
Słowa kluczowe: klastry, dokumenty strategiczne
polityka oparta na klastrach
instrumenty wsparcia
clusters
strategic documents
cluster-based policy
support instruments
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(97) 2019, s. 106-124
Abstrakt: Cel – Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie na podstawie założeń dokumentów strategicznych województw Polski Wschodniej zainteresowania władz regionalnych klastrami, jako instrumentami rozwoju regionalnego, wdrażania innowacji i regionalnych specjalizacji oraz przewidzianego na ich rozwój wsparcia. Metoda badań – Dla realizacji celu wykorzystano technikę desk research. Analizie poddano dokumenty strategiczne województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, tj. strategie rozwoju regionalnego oraz regionalne strategie innowacji. Wnioski – Z przeprowadzonej analizy wynika, że pomimo zainteresowania władz klastrami jako narzędziami aktywizującymi rozwój regionów, w większości dokumentów brakuje konkretnych rozwiązań prowadzenia polityki opartej o klastry.
Purpose – The purpose of this article is to identify, on the basis of the assumptions of strategic documents of the voivodships of Eastern Poland, the interest of regional authorities in clusters as instruments of regional development, implementation of innovations and regional specializations and support provided for their development. Research method – The desk research technique was used for the realization of the objective. The strategic documents (i.e. regional development strategies and regional innovation strategies) from the following voivodeships: Podkarpackie, Podlaskie, Lubelskie, Warminsko-Mazurskie, Świętokrzyskie were analysed. Results – The results of the analysis show that despite the interest of the authorities in clusters as tools for activating the development of the regions, most documents lack any defined policy solutions based on clusters.
Afiliacja: Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka
E-mail: m.borkowska@pb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8121
DOI: 10.15290/oes.2019.03.97.08
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2169-6062
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2019, nr 3(97)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2019_M_Borkowska-Niszczota_Polityka_oparta_na_klastrach.pdf342,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.