REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8120
Tytuł: Fraktalne właściwości akademickich inkubatorów przedsiębiorczości (AIP)
Inne tytuły: Fractal properties of Academic Entrepreneurship Incubators (AIP)
Autorzy: Siemieniuk, Łukasz
Gardocki, Adam
Siemieniuk, Nina
Słowa kluczowe: fraktal
organizacja fraktalna
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
AIP
fractal, fractal organization
Academic Entrepreneurship Incubators
AIP
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(97) 2019, s. 92-105
Abstrakt: Cel – Nadrzędnym celem działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) było powołanie innowacyjnej sieci inkubatorów przedsiębiorczości na uczelniach całej Polski. W wyniku podjętych przez Fundację AIP działań powstała pierwsza w Polsce i największa w Europie sieć instytucji udzielających wsparcia na zasadzie preinkubacji i inkubacji pomysłów biznesowych. Celem publikacji jest omówienie istoty Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP), fraktali i organizacji fraktalnej oraz zaprezentowanie wybranych aspektów funkcjonowania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) jako instytucjonalnej formy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce na zasadach organizacji fraktalnej. Metoda badań – W artykule wykorzystano literaturę krajową dostępną na dany temat, jak również dane źródłowe, których wyniki zostały zaprezentowane w formie map i rysunków. Wnioski – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) działają w oparciu o schemat organizacji fraktalnej. Oryginalność / wartość – W publikacji wykazano, iż Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) posiadają właściwości fraktalne i funkcjonują na zasadach organizacji fraktalnej.
Purpose – The main purpose of operating Academic Entrepreneurship Incubators (AIP) was to organize an innovative network of entrepreneurship incubators at universities across Poland. As a result of the activities undertaken by the AIP Foundation, the first in Poland and the largest in Europe network of institutions providing support on the basis of pre-incubation and incubation of business ideas was established. The main purpose of the publication is to discuss the essence of Academic Entrepreneurship Incubators (AIP), fractals and fractal organization and presenting selected aspects of the functioning of Academic Entrepreneurship Incubators (AIP) as an institutional form of academic entrepreneurship development in Poland on the principles of a fractal organization. Research method – The article uses the national literature about the given topic, as well as source data, the results of which were presented in the form of maps and drawings. Results – Academic Entrepreneurship Incubators (AIP) operate on the principles of a fractal organization. Originality /value – On the basis of the conducted research it was shown that Academic Enterprise Incubators (AIP) have fractal properties and function on the principles of a fractal organization.
Afiliacja: Łukasz Siemieniuk - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
Adam Gardocki - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
Nina Siemieniuk - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Łukasz Siemieniuk: l.siemieniuk@uwb.edu.pl
Adam Gardocki: a.gardocki@uwb.edu.pl
Nina Siemieniuk: n.siemieniuk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8120
DOI: 10.15290/oes.2019.03.97.07
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0133-1472
0000-0002-2334-985X
0000-0002-8819-1301
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (IZarz)
Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2019, nr 3(97)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2019_L_Siemieniuk_A_Gardocki_N_Siemieniuk_Fraktalne_wlasciwosci.pdf1,49 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.