REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8119
Tytuł: Empiryczna analiza zachowań młodego pokolenia klientów na rynku usług wymiany walut
Inne tytuły: Empirical study of young generation of customers’ behavioural patterns on currency exchange market
Autorzy: Sołtysiak, Mirosław
Słowa kluczowe: waluta
rynek wymiany walut
preferencje klientów
currency
foreign exchange market
customer preferences
Data wydania: 2019
Data dodania: 25-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(97) 2019, s. 76-91
Abstrakt: Cel – Określenie preferencji przedstawicieli młodego pokolenia studiujących Polaków w korzystaniu z usług rynku walutowego. Metoda badań – Badania ankietowe przeprowadzone na grupie 671 respondentów w wieku od 18 do 25 lat studiujących na podkarpackich uczelniach wyższych, wykonane przy pomocy kwestionariusza ankietowego w listopadzie 2017 r. Poprzedzone badaniem pilotażowym, zrealizowanym w październiku 2017 r. Wnioski – Określono zachowania młodego pokolenia studiujących Polaków na rynku usług finansowych, powody podejmowania transakcji wymiany walut przez tę grupę klientów, determinanty wyboru miejsca transakcji wymiany walut oraz charakteru i częstotliwości korzystania z tego typu usług. Ponadto zidentyfikowano rodzaje walut oraz przeciętne kwoty będące przedmiotem transakcji na rynku wymiany walut dla analizowanej próby badawczej. Oryginalność /wartość – Wyniki badań stanowią poszerzenie stanu wiedzy na temat zachowań homogenicznych grup klientów na polskim rynku wymiany walut.
Purpose – Defining preferences of the young generation of Poles’ representatives with regard to using services of the currency exchange market. Research method – A survey conducted on a group of 671 respondents aged 18 – 25 studying at the Podkarpackie Province’s universities and carried out in the form of a questionnaire in November 2017. It was preceded by a pilot dated to October 2017. Results – The behaviour of the young generation of Poles on the financial services market, the reasons for foreign exchange transactions by this group of clients, the determinants of the selection of a currency exchange site and the nature and frequency of using such services were determined. In addition, types of currencies and average amounts that were the subject of transactions on the currency exchange market for the analysed research sample were identified. Originality /value – The research outcome serves broadening knowledge about the behaviour of homogeneous groups of clients on the Polish currency exchange market.
Afiliacja: Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
E-mail: miroslaw@prz.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8119
DOI: 10.15290/oes.2019.03.97.06
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3366-1537
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2019, nr 3(97)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2019_M_Soltysiak_Empiryczna_analiza_zachowan.pdf307,53 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)