REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8061
Tytuł: Emocje w sieci. Ekspresywność wybranych memów internetowych
Inne tytuły: Emotions in Web. Expressiveness of selected Internet memes
Autorzy: Gorlewska, Ewa
Słowa kluczowe: emocje
ekspresja
memy internetowe
język młodzieży
język internetu
emotions
expression
Internet memes
youth’s people language
Internet language
Data wydania: 2015
Data dodania: 11-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Odkrywanie słowa - historia i współczesność, pod red. Urszuli Sokólskiej, Białystok 2015, s. 409-430
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", Białystok, 2-4 czerwca 2014 r.
Abstrakt: Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych memów internetowych, pełniących funkcję ekspresywną, w ramach pól semantycznych pięciu grup uczuć: grupy radości, smutku, złości, strachu i wstydu. Artykuł jest także próbą pokazania sposobów językowego i ikonicznego wyrażania wymienionych emocji przez młodych użytkowników Internetu. W artykule wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia i mechanizmy komunikacyjne związane z memami. Scharakteryzowano także swoiste cechy komunikacji internetowej, będące źródłem powstania memów. Wzięto pod uwagę również najważniejsze teorie dotyczące opisu emocji i sposobów ich komunikowania. W toku analizy zwrócono uwagę na różnice w sposobie określania uczuć należących do jednej kategorii, lecz o odmiennym natężeniu. Ujawniono zdolność memów do przekazywania zróżnicowanych form ekspresji. Zwrócono uwagę na funkcjonalność komunikacyjną memów, opartą na dominacji obrazu nad tekstem, co czyni memy bliskie rzeczywistemu okazywaniu uczuć. Wnioski z badania zestawiono z wynikiem ankiety przeprowadzonej w 2013 roku, dotyczącej nazywania emocji przez dzieci i młodzież z Białegostoku. Rezultaty obu analiz okazały się zbieżne pod względem sposobów nazywania i okazywania emocji oraz ich wartościowania. W konkluzji wskazano cechy charakterystyczne omówionych memów oraz ich zarówno negatywne, jak i pozytywne oddziaływanie na język młodzieży. Zauważono ich walory komunikacyjne, które wpływają na popularność tego rodzaju znaków i czynią je właściwymi środkami wyrażania ekspresji.
The aim of this article is to present the particular memes performing expressive function in the semantic field of five groups of emotions that are: happiness, sadness, anger, fear and shame. This article is also an attempt to show the ways of linguistic and iconic expressions of those emotions by young users of the Internet. Basic concepts and communication mechanisms related to memes are explained. Also, the specific features of the online communication being the source of the memes appearing are described. The article takes into account the most important theories on the description of emotions and the ways of communicating them. Particular Internet memes used to express feelings constitute the substantial basis of the article. During the analysis, author highlighted the differences in the manner of determining feelings belonging to one category, but having a different intensity. Memes ability to convey different forms of expressions is presented. The article pays attention to the communicational functionality of memes, based on the dominance of image over text, making memes close to the natural way of expressing feelings. Conclusions from the study were compared with the results of a survey carried among young people in 2013, concerning the ways of naming the emotions by children and youth from Bialystok. Results of both analyses proved to be convergent on the ways of naming and showing the emotions, as well as grading them. In conclusion, the characteristic features of discussed memes and their negative and positive influence on the youth’s language respectively are demonstrated. Author notices the communicational advantages of memes making this kind of signs so popular among teenagers and proving them to be the proper mean of expression of young people.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/8061
ISBN: 978-83-7431-451-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Właściciel praw: © Copyright by Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2015
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Odkrywanie słowa - historia i współczesność", 2-4 czerwca 2014

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Gorlewska_Emocje_w_sieci.pdfPreprint1,19 MBAdobe PDFOtwórz
E_Gorlewska_Emocje_w_sieci.pdfWersja opublikowana1,16 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)