REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8046
Tytuł: Między Marcem a Sierpniem. Przykłady postaw opozycyjnych mieszkańców Białostocczyzny w końcu lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych XX w.
Inne tytuły: Between March and August. The examples of dissident attitudes among the inhabitants of the Białystok region at the end of the 1960s and in the 1970s
Autorzy: Danilecki, Tomasz
Słowa kluczowe: opozycja przedsierpniowa
Białostocczyzna
postawy społeczne
pre-August opposition
Białystok region
social attitudes
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 26, 2018, s. 113-141
Abstrakt: Artykuł opisuje przykłady postaw sprzeciwu mieszkańców Białostocczyzny wobec systemu komunistycznego w latach siedemdziesiątych XX w., represje stosowane wobec nich i reakcje skonformizowanego otoczenia. Aż do początku lat osiemdziesiątych postawy te były prezentowane przez nonkonformistyczne jednostki, a podłożem protestów grupowych byływyłącznie kwestie ekonomiczne.
The article gives the examples of dissident attitudes among the inhabitants of Białystok region against the communist regime in the 1970s, repression used against them as well as the reactions of the conformist surroundings. These attitudes were demonstrated by non-conformist individuals until the beginning of the 1980s, whereas the foundations of group protests were solely economic issues.
Nota biograficzna: Tomasz Danilecki – doktor nauk humanistycznych, historyk, pracownik Działu badań naukowych Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. W latach 2001–2018 pracownik Oddziału IPN w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: postawy społeczne, aparat bezpieczeństwa w Polsce Ludowej.
E-mail: tdanilecki@poczta.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8046
DOI: 10.15290/sp.2018.26.07
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9740-0390
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2018, tom XXVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_26_2018_T.Danilecki_Miedzy_Marcem_a_Sierpniem.pdf258,38 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.