REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8040
Tytuł: Endeckie postrzeganie miasta. Ewolucja tematyki miejskiej na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego” i „Przeglądu Narodowego”
Inne tytuły: Perception of the city by Endecja. Evolution of the urban issues in “Przegląd Wszechpolski” (The All-Polish Review) and “Przegląd Narodowy” (The National Review)
Autorzy: Śmiechowski, Kamil
Słowa kluczowe: Narodowa Demokracja
kwestia miejska
rewolucja 1905 r.
modernizacja
kwestia żydowska
National Democracy
urban issue
Revolution of 1905
Jewish issue
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-lip-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Studia Podlaskie T. 26, 2018, s. 7-26
Abstrakt: Narodowa Demokracja, będąca polityczną emanacją polskiego ruchu narodowego, bywa obiegowo uważana za antymiejską i reakcyjną. W rzeczywistości jednak stosunek endecji do miejskości i kwestii miejskiej był o wiele bardziej skomplikowany. W prasie teoretycznej endecji, „Przeglądzie Wszechpolskim” i „Przeglądzie Narodowym”, ideolodzy endecji kreślili pozycję miejskich grup społecznych w światopoglądzie polskiego ruchu narodowego. Po rewolucji 1905 r. Narodowa Demokracja stała się de facto partią mieszczańską, odgrywającą aktywną rolę w polityce miejskiej w Królestwie Polskim.
National Democracy, being the political representation of the Polish national movement, is often considered as anti-urban and reactive. However, in reality the Endecja’s attitude to urbanity and urban issue was much more complicated. In its theoretic press: “The All-Polish Review” and “The National Review”, ideologists of the Endecja outlined the position of social urban groups in the outlook of the Polish national movement. After the 1905 Revolution the Endecja became de facto a bourgeois party, playing an active role in the urban politics of the Kingdom of Poland.
Nota biograficzna: Kamil Śmiechowski – dr historii, adiunkt w Katedrze Historii Polski XIX w. Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii Łodzi, procesów modernizacyjnych społeczeństwa polskiego w XIX i XX w., historii prasy i opinii publicznej. Ostatnio opublikował wieloautorską monografię From Cotton and Smoke: Łódź – Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897–1994. Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Kwestia miejska u progu nowoczesności. Dyskusja o przyszłości miast w Królestwie Polski 1905–1914”.
E-mail: kamil.smiechowski@uni.lodz.pl
Sponsorzy: Artykuł przygotowany w ramach projektu badawczego SONATA 8 „Kwestia miejska u progu nowoczesności. Dyskusja o przyszłości miast w Królestwie Polskim 1905–1914”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Katedrze Historii Polski XIX wieku UŁ. Nr UMO-2014/15/D/HS3/00411.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8040
DOI: 10.15290/sp.2018.26.01
ISSN: 0867-1370
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4614-8599
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Studia Podlaskie, 2018, tom XXVI

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stud_Podl_26_2018_K.Smiechowski_Endeckie_postrzeganie_miasta.pdf174,52 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.