REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8009
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorSaniewska, Diana-
dc.date.accessioned2019-06-24T10:50:08Z-
dc.date.available2019-06-24T10:50:08Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationBiałostockie Archiwum Językowe, nr 18, 2018, s. 227-244pl
dc.identifier.issn1641-6961-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8009-
dc.description.abstractThis paper is concerned with the lexis belonging to the semantic field of rehabilitacja ‘rehabilitation’. It discusses the distinction between rehabilitacja ‘rehabilitation’ and fizjoterapia ‘physiotherapy’, and defines the two lexemes in order to establish the specific properties of the semantic field under analysis. The discussion refers to the findings of other researchers of chrematonymy, who consider this area of onomastics to be a cultural and linguistic phenomenon. Such theoretical background enables me to propose a three-part model of the chrematonym of an economic activity of a natural person on the basis of the names of rehabilitation/physiotherapy rooms. A detailed analysis of the analysed examples is presented in the second part of the paper.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectchrematonympl
dc.subjectrehabilitation/physiotherapy roompl
dc.subjectfirmonympl
dc.titleStrukturalno-semantyczna analiza nazw białostockich gabinetów rehabilitacji/fizjoterapii. Część 1: wprowadzeniepl
dc.title.alternativeA structuralsemantic analysis of the names of rehabilitation/physiotherapy rooms in Białystok. Part 1: introductionpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/baj.2018.18.15-
dc.description.Emaildianasaniewska@wp.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstokupl
dc.description.referencesAfeltowicz B., 2000, Nazwy lokali gastronomicznych w Szczecinie, [w:] Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze, red. M. Czachorowska, Ł.M. Szewczyk, Bydgoszcz, s. 159–209;pl
dc.description.referencesBąba S., 1967, Imiona kin pomorskich, „Pomorze”, nr 21, s. 9.pl
dc.description.referencesBąba S., 1969, O imionach domów wczasowych, „Pomorze”, nr 9, s. 14.pl
dc.description.referencesBiałystok Online, http://www.bialystokonline.pl/ [dostęp: 12.07.2018 r.].pl
dc.description.referencesBiolik M., 2011, Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma, Olsztyn.pl
dc.description.referencesBralczyk J., 1996, Język na sprzedaż, Warszawa.pl
dc.description.referencesBreza E., 1988, Nazwy lokali gastronomicznych w województwie gdańskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze”, nr 14, s. 115–123.pl
dc.description.referencesCentrum Badania Opinii Publicznej, 2012, Polacy o swoim zdrowiu oraz prozdrowotnych zachowaniach i aktywnościach. Komunikat z badań, Warszawa.pl
dc.description.referencesDembowski A., 2015, Nazwy wrocławskich restauracji jako przykład urbochrematonimów: analiza semantyczna, „Językoznawstwo: Współczesne Badania, Problemy i Analizy Językoznawcze”, t. 9, s. 31–41.pl
dc.description.referencesDrążek B., 2016, Analiza strukturalno–semantyczna wybranych nazw gabinetów stomatologicznych w województwie podkarpackim, „Słowo. Studia Językoznawcze”, t. 7, s. 184–195.pl
dc.description.referencesDuszyński H., 2011, Nazwy białoruskich kawiarni, restauracji i barów, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red.M. Biolik, J. Duma, Olsztyn, s. 169–178.pl
dc.description.referencesDwornikowska M., Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na zapytanie nr 3339 w sprawie zawodu masażysty, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3445B5DD [dostęp: 12.07.2018 r.].pl
dc.description.referencesDziedziól K., 1976, Nazwy kin w Polsce, „Prace Naukowe UŚ”, III, s. 152–153.pl
dc.description.referencesFICO OsteopathyAcademy, https://poland.osteopathy.academy/pl/node/32 [dostęp: 12.07.2018 r.].pl
dc.description.referencesGajewska U., 2010, Nazwy lokali gastronomicznych w Rzeszowie, [w:] Rzeszów i okolice: język, historia, kultura, red. J. Lizak, E. Błachowicz, Rzeszów, s. 87–96.pl
dc.description.referencesGałkowski A., 2011, Chrematonimy w funkcji użytkowo-kulturowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim i francuskim, Łódź.pl
dc.description.referencesGałkowski A., 2014, Motywacja w procesie tworzenia chrematonimii marketingowej, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, nr 27, s. 64–65.pl
dc.description.referencesGałkowski A., 2011, Chrematonomastyka jako autonomizującą się subdyscyplina nauk onomastycznych, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma, Olsztyn.pl
dc.description.referencesGałkowski A., 2017, Chrematonimia w kulturze współczesnej, „Onomastica”, LXI/1, s. 56–61.pl
dc.description.referencesHandtke K., 1992, Polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa.pl
dc.description.referencesJadanowska K., 2014, Czy nazwy firm są chrematonimami?, „Onomastica”, LVIII, s. 321–330.pl
dc.description.referencesJaracz M., 2004, Nazwy polskich biur podróży i agencji turystycznych, „Linguistica Bidgostiana”, v. 1, s. 65–76.pl
dc.description.referencesKaleta Z., 1998, Teoria nazw własnych, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków.pl
dc.description.referencesKosyl C., 2010, Chrematonimy, [w:] Współczesny język Polski, red. J. Bartmiński, Lublin.pl
dc.description.referencesLubecki M., 2011, Polski model rehabilitacji medycznej zaakceptowany i zalecany przez WHO, „Hygeia. Public Health”, z. 46 (4), s. 506–515.pl
dc.description.referencesMatusz O., 2010, O tendencjach w nowym nazewnictwie łódzkich usługowych firm kosmetycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, z. 4/5, s. 117–128.pl
dc.description.referencesMikołajewska E., 2011, Fizjoterapia a rehabilitacja medyczna – problemy semantyczne, „Fizjoterapia”, nr 19, z. 4, 54–64.pl
dc.description.referencesMinisterstwo Zdrowia, Prawo wykonywania zawodu, https://www.gov.pl/zdrowie/prawo-wykonywania-zawodu-fizjoterapeuci [dostęp: 12.07.2018 r.].pl
dc.description.referencesMłynarczyk E., 2016, Modne nazwy firmowe (na przykładzie nazw salonów kosmetycznych), „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, 32, s. 117–125.pl
dc.description.referencesNarodowy Fundusz Zdrowia, Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, www.nfz.gov.pl/download/gfx/nfz/pl/defaultaktualnosci/293/1312/.../z10z 2004.pdf [dostęp: 12.07.2018 r.].pl
dc.description.referencesOsteopathie Schule Deutschland, OSD Polska, https://www.osd-polska.pl/index.php?id=1 [dostęp: 12.07.2018 r.].pl
dc.description.referencesOronowicz-Kida E., 2014, Współczesne nazwy firm we wsiach województwa podkarpackiego, „Onomastica”, LVIII, s. 307–320.pl
dc.description.referencesPabiś M., 1992, Nazwy krakowskich aptek, „Język Polski”, z. 2/3, s. 138–150.pl
dc.description.referencesPalinciuc E., 2007, Nazwy własne restauracji, kawiarni i klubów na krakowskim Kazimierzuw interpretacji historycznokulturowej, „Onomastica”, LII, s. 285–302.pl
dc.description.referencesPalinciuc E., 2010, W nazewniczym tyglu krakowskich restauracji, kawiarni, klubów, [w:] Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. J. Sarnowska-Giefing, M. Graf, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, „Prace Komisji Językoznawczej”, t. 56, Poznań, s. 391–401.pl
dc.description.referencesPanorama Firm, https://panoramafirm.pl/ [dostęp: 12.07.2018 r.].pl
dc.description.referencesParzniewska J., 1998, Nazwy zakładów pogrzebowych, „Onomastica”, XLIV, s. 283–289.pl
dc.description.referencesPrzybylska R., 1992, O współczesnych nazwach firm, „Język Polski”, LXXII, s. 138–150.pl
dc.description.referencesPrzybylska R., 1998, Duch nowych czasów w nazwach firm na Podkarpaciu, [w:] Ziemia krośnieńska w kulturze polskiej, red. H. Kurek, F. Tereszkiewicz, Podkarpackie spotkania. Literatura, język, kultura 1, Kraków.pl
dc.description.referencesPrzybylska R., 2002, Konwencje nazewnicze w obrębie nazw barów, kawiarni i restauracji, [w:] Rozmaitości językowe, red. M. Skarżyński, M. Szpiczakowska, Kraków, s. 247–255.pl
dc.description.referencesRada Języka Polskiego, Podstawowe kryteria wyróżniania nazw własnych i nazw handlowych, http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com content&view=article&id=93:definicje-poj-nazwa-wasnaq-nazwahandlowaq&catid=45&Itemid=55 [dostęp: 12.07.2018 r.].pl
dc.description.referencesRogowska E., 2003, Nazwy firm gastronomicznych w Łomżyńskiem wobec przemian społeczno-gospodarczych po roku 1989, [w:] Miasta i miasteczka w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku, pod red. A. Dobrońskiego, Łomża, s. 181–196.pl
dc.description.referencesRutkiewicz M., 1994, Semantyka nazw poznańskich aptek, [w:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, red. E. Wrocławska, Warszawa, s. 133–142.pl
dc.description.referencesRutkiewicz-Hanczewska M., 2017, Nazwy własne jako przedmiot badań neuronauk, „Onomastica”, LXI/1, s. 97–110.pl
dc.description.referencesRzetelska-Feleszko E., 1994, Najnowsze nazwy sklepów, [w:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych, red. E. Wrocławska, Warszawa, s. 133–142.pl
dc.description.referencesSaniewska D., Hałas I., 2017, Zastosowanie metody Kinesiology Taping (Plastrowanie Dynamiczne) w logopedii, [w:] Białostockie Spotkania Młodych Logopedów. Varia, red. D. Saniewska, Białystok, s. 21–35.pl
dc.description.referencesSiwiec A., 2012, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Lublin.pl
dc.description.referencesSłowiańska onomastyka. Encyklopedia, t. 2, 2003, red. E. Rzetelska-Feleszko, A. Cieślikowa przy współudziale J. Dumy, Warszawa–Kraków.pl
dc.description.referencesSłownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/slownik [dostęp: 12.07.2018 r.] – oznaczenie SJPpl
dc.description.referencesSłownik synonimów, https://www.synonimy.pl [dostęp: 12.07.2018 r.].pl
dc.description.referencesStowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Pacjenci w rękach pseudospecjalistów. Konsekwencje braku ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, https://fizjoterapeuci.org/konferencja-prasowa/ [dostęp: 12.07.2018 r.].pl
dc.description.referencesŚliwiński Z., Fizjoterapia, https://www.pwsip.edu.pl/im/images/pliki/.../FIZJOTERAPIA%20m1.doc [dostęp: 12.07.2018 r.].pl
dc.description.referencesŚwitała-Cheda M., 2011, W sprawie terminologii nazw firm i ich miejsca w chrematonimii, [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma, Olsztyn.pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 434, Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93.pl
dc.description.referencesUstawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, Dz. U. 2018, nr 505, poz. 1994.pl
dc.description.referencesWorld Health Organization, Benchmarks for training in traditional/complementary and alternative medicine. Benchmarks for training in Osteopathy, Geneva 2010.pl
dc.description.referencesWorld Health Organization, Guidelines on basic training and safety in chiropractic, Geneva 2005.pl
dc.description.referencesWoś K., 2012, Nazwy aptek w przestrzeni miejskiej Rzeszowa. Analiza semantyczna, „Słowo. Studia Językoznawcze”, nr 3, s. 181–191.pl
dc.description.volume18
dc.description.firstpage227pl
dc.description.lastpage244pl
dc.identifier.citation2Białostockie Archiwum Językowepl
dc.identifier.orcid0000-0003-4279-0787-
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Archiwum Językowe, 2018, nr 18

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_18_2018_D_Saniewska_Strukturalno-semantyczna_analiza.pdf162,85 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.