REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7947
Tytuł: Wspomnienie o Witoldzie Święcickim. Lata 1945–1965
Inne tytuły: The memories of Witold Święcicki, 1945–1965
Autorzy: Utkin, Joanna Ewa
Słowa kluczowe: powojenna kariera przedwojennego sędziego
post-war career of pre-war judge
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 17, Z. 1, 2018, s. 377-398
Abstrakt: Witold Święcicki, który przed wojną był sędzią Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, w 1945 r. zgłosił gotowość pracy na przedwojennym stanowisku natychmiast po wyzwoleniu miejsca swojego wysiedlenia. Siedzibą Sądu Najwyższego została Łódź, ponieważ Warszawa była zburzona. Sześć lat łódzkiej działalności sędziego Święcickiego było wypełnione pracą orzeczniczą, publikacyjną i wydawniczą. W tle pojawiały się trudne sytuacje typowe dla czasów powojennych. Rodzina powiększyła się, Witold był nadal jej głową. W okresie 1948–1954 Witold Święcicki pełnił obowiązki Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. W końcu 1950 roku powrócił do odbudowującej się Warszawy na czele swojej drużyny- wielopokoleniowej rodziny. Odwołanie z funkcji prezesa izby i następujący po tym wylew miały konsekwencje przede wszystkim rodzinne, a w pewnym stopniu również zawodowe. Po październiku 1956 r. Witold Święcicki był bardzo aktywny organizacyjnie, szczególnie angażował się w prace Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego. W 1962 r. został przeniesiony na emeryturę. Aż do śmierci w 1965 roku kierował działem orzecznictwa cywilnego jednego z polskich czasopism prawniczych.
Witold Święcicki served as a judge for the Civil Chamber of the Supreme Court before the Second World War. In 1945, immediately following the liberation of the place of his deportation, he declared his readiness to serve in his former pre-war position. As Warsaw had been destroyed, the seat of the Supreme Court relocated to Łódź. For six years in Łódź, Święcicki was engaged in judicial, publishing and writing work. There were also underlying difficulties, typical of the post-war circumstances. The family grew up, with Witold still as its head. In September 1948, he was appointed as the acting President of the Civil Chamber of the Supreme Court, a post which he held until 1954. During that tenure, in 1950, he returned to Warsaw. His dismissal as President of the Civil Chamber in December 1954 and the subsequent cerebral hemorrhage shortly thereafter, had primarily family consequences and to some extent also professional. After October 1956, Witold Święcicki was very active, among other things, becoming directly involved in the work of the Supreme Court Office of Judicial Decisions. In 1962 he was retired. Until his death in 1965, he headed the civil judicial decisions section of a Polish law magazine.
Afiliacja: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
E-mail: jutkin@sgh.waw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7947
DOI: 10.15290/mhi.2018.17.01.20
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7446-1254
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Miscellanea Historico-Iuridica, 2018, tom XVII, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_17__1_2018_J_E_Utkin_Wspomnienie_o_Witoldzie_Swiecickim.pdf5,59 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.