REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7931
Tytuł: Uwagi o pracach nad polskim kodeksem zobowiązań z 1933 r. ze szczególnym uwzględnieniem zasady słuszności
Inne tytuły: Comments on the work on the Polish Code of Obligations from 1933 with particular regard to the principle of equity
Autorzy: Haponiuk, Dorota
Słowa kluczowe: kodyfikacja
Komisja Kodyfikacyjna
prawo zobowiązań
Kodeks zobowiązań
zasada słuszności
codification
Commission of Codification
obligation law
Code of Obligations
principle of equity
Data wydania: 2018
Data dodania: 6-cze-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Miscellanea Historico-Iuridica, T. 17, Z. 1, 2018, s. 143-154
Abstrakt: Odzyskanie niepodległości przez Polskę wiązało się z wieloma trudnymi przedsięwzięciami, do których zaliczano skodyfikowanie prawa. Celem artykułu będzie przedstawienie przebiegu oraz istotnych kwestii dotyczących rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań. Poruszona zostanie kwestia ratio legis danej regulacji i odniesień do aktów prawnych, na których opierał się Kodeks zobowiązań. Ponadto, podkreślony zostanie jej wyjątkowy charakter i znaczenie w polskim prawie cywilnym. W rozważaniach zostanie ukazana rola aktu jako pierwsza tak obszerna kodyfikacja prawa z okresu II Rzeczypospolitej do 1964 r. Kolejna kwestia będzie poświęcona analizie zasady słuszności na podstawie Kodeksu. Jednocześnie zasada słuszności została uwzględniona jako klauzula generalna, pozwalająca na elastyczność niektórych elementów pierwszej tak ważnej regulacji prawnej, tworzonej w niepodległej Polsce.
The restoring of independence in Poland was associated with many difficult undertakings which included codification of the law. The aim of the article is to present the course and important issues regarding the codification of the regulation of the President of the Republic of 27 October 1933 – Code of Obligations. The issue of the ratio legis of a given regulation and references to legal acts on which theCode of Obligations was based will be discussed. In addition, its unique character and importance in Polish civil law will be emphasized. In the considerations, the role of the act will be shown as the first such extensive codification of the law from the period of the Second Polish Republic to 1964. The next issue will be devoted to the analysis of the principle of equity based on the Code. At the same time, the principle of equity was taken into account as a general clause, allowing the flexibility of some elements of the first such important legal regulation, created in independent Poland.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: haponiuk.dorota@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/7931
DOI: 10.15290/mhi.2018.17.01.09
ISSN: 1732-9132
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5681-9195
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Miscellanea Historico-Iuridica, 2018, tom XVII, Z. 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
MHI_17__1_2018_D_Haponiuk_Uwagi_o_pracach_nad_polskim_kodeksem_zobowiazan.pdf2,82 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.