REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7874
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorDanilczyk, Aksana-
dc.date.accessioned2019-05-29T10:00:43Z-
dc.date.available2019-05-29T10:00:43Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationBiałorutenistyka Białostocka, T. 10, 2018, s. 127-140pl
dc.identifier.issn2081-2515-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7874-
dc.description.abstractLiterary creation of Belarusian writers in Bialystok region is an integral part of modern Belarusian literature. In fact, its existence contributes to the creation of multiple polarity and decentralization of the literary process necessary to complete the development of our literature. And its further development can be considered a continuation of earlier processes, which applies to Nadzeya Artymovich’s interesting poetry. The article examines the possible points of contact between Nadzeya Artymovich’s poetry and the poetry of Western Belarus, of Natalya Arsennyeva in particular. The analysis is based on both literary studies and the original texts, The author concludes that such features as individualism/isolation, existential motives, the theme of the poet and poetry, and reserved patriotism are connected with general typological coincidence or “typology of thinking”.pl
dc.description.abstractTwórczość białoruskich pisarzy na Białostocczyźnie stanowi integralną część współczesnej literatury białoruskiej. Jej istnienie jest elementem procesu kreowania literackiej wielobiegunowości i decentralizacji, niezbędnych dla pełnowartościowego rozwoju literatury.Współczesny rozwój literatury, w tym oryginalnej poezji Nadziei Artymowicz, można uznać za kontynuację procesów wcześniejszych. W artykule omówiono punkty styczne poezji Nadziei Artymowicz z poezją zachodniobiałoruską, a w szczególności z poezją Natalii Arsenniewej. Analizę oparto zarówno na materiale literaturoznawczym, jak i tekstach oryginalnych. Zdaniem autorki artykułu takie cechy jak indywidualizm, motywy egzystencjalne, temat poety i poezji, powściągliwy patriotyzm w twórczości obu poetek są uwarunkowane typologiczną zbieżnością lub „typologią myślenia”.pl
dc.language.isobepl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.subjectindividualismpl
dc.subjectexistential motivespl
dc.subjectpatriotismpl
dc.subjectwhite versepl
dc.subjectspiritually irrational stylistic currentpl
dc.subjectWestern Belarusian poetrypl
dc.subjecttypology of thinkingpl
dc.subjectautobiographypl
dc.subjectindywidualizmpl
dc.subjectmotywy egzystencjalnepl
dc.subjectpatriotyzmpl
dc.subjectwolny wierszpl
dc.subjectduchowo irracjonalne prądy stylistycznepl
dc.subjectliteratura zachodniobiałoruskapl
dc.subjecttypologia myśleniapl
dc.subjectautobiografiapl
dc.titleТрадыцыi заходнебеларускай паэзii i творчасць Надзеi Артымовiчpl
dc.title.alternativeTraditions of western belarusian poetry and Nadzeya Artymovich’s ouvrepl
dc.title.alternativeTradycje poezji zachodniobiałoruskiej i twórczość Nadziei Artymowiczpl
dc.typeArticlepl
dc.identifier.doi10.15290/bb.2018.10.11-
dc.description.BiographicalnoteDanilczyk Aksana (Данiльчык Аксана) – doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Narodowa Akademia Nauk Białorusi, Instytut Literaturoznawstwa im. Janki Kupały (starszy pracownik naukowy).pl
dc.description.AffiliationNarodowa Akademia Nauk Białorusi, Mińskpl
dc.description.referencesArsenneva N., Miž beragami: Vybar paezii. 1920–1970, Ńju-Jork, Taronta 1979 [Арсеннева Н., Мiж берагамi: Выбар паэзii. 1920–1970, Нью-Ëрк, Таронта 1979].pl
dc.description.referencesArsiennieva N., Vybranyja tvory, Minsk 2002 [Арсеннева Н., Выбраныя творы, Мiнск 2002].pl
dc.description.referencesArtymovič N., Siezon u belyh pejzažah, Bielastok 1990 [Артымовiч Н., Сезон у белых пейзажах, Беласток 1990].pl
dc.description.referencesArtymovič N., Z Nadziejaj Artymovič hutaryć Teresa Zaneǔskaâ (Raspovied Nadziei Artymovič), “Krynica” 1994, № 12 [Артымовiч Н., З Надзеяй Артымовiч гутарыць Тэрэса Занеўская (Расповед Надзеi Артымовiч), “Крынiца” 1994, № 12].pl
dc.description.referencesArtymovič N., Žoǔtaja muzyka, Bielastok 2005 [Артымовiч Н., Жоўтая музыка, Беласток 2005].pl
dc.description.referencesArtymovič N., Razanaǔ A., Dzviery. Tekst i kantekst, Bielastok 1994 [Артымовiч Н., Разанаў А., Дзверы. Тэкст i кантэкст, Беласток 1994].pl
dc.description.referencesBielsi A., Paezija, [u:] Historyja bielaruskaj litaratury XX stahoddzia. U 4 t., t. 4, kn. 2, 1986–2000,Minsk 2003 [Бельскi А., Паэзiя, [у:] Гiсторыя беларускай лiтаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т., т. 4., кн. 2. 1986–2000, Мiнск 2003].pl
dc.description.referencesČykvin J., Daliokija i blizkija: Bielaruskija piśmienniki zamežža, Bielastok 1997 [Чыквiн Я., Далëкiя i блiзкiя: Беларускiя пiсьменнiкi замежжа, Беласток 1997].pl
dc.description.referencesDaniĺčyk A., I nie dbaj ab cichim ščasci..., [u:] Bliskavicy: Antalohija bielaruskaj žanočaj paezii mižvajennaha pieryjadu, Minsk 2017 [Данiльчык А., I не дбай аб цiхiм шчасцi..., [у:] Блiскавiцы: Анталогiя беларускай жаночай паэзii мiжваеннага перыяду, Мiнск 2017].pl
dc.description.referencesDaniĺčyk A., Žanočaja paezija Zachodniaj Bielarusi, “Acta Albarutenica”, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Varszava 2017, t. 17 [Данiльчык А., Жаночая паэзiя Заходняй Беларусi, “Acta Albarutenica”, t. 17, Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017].pl
dc.description.referencesHalubovič L., Za pryčynienymi dzviaryma [online], http://lit-bel.org/by/news/6624.html, [dostup: 10.05.2018] [Галубовiч Л., За прычыненымi дзвярыма [online], http://lit-bel.org/by/news/6624.html, [доступ: 10.05.2018]].pl
dc.description.referencesHnilamiodaǔ U., Ad daǔniny da sučasnasci: narys pra bielaruskuju paeziju, Minsk 2001 [Гнiламëдаў У., Ад даўнiны да сучаснасцi: нарыс пра беларускую паэзiю, Мiнск 2001].pl
dc.description.referencesMaksimiuk J., Uliubionaja paezija z Padlâšša, [online], http://litaratura.org/chytalnya?artid=143, [dostup: 09.05.2018] [Максiмюк Я., Улюбëная паэзiя з Падляшша [online], http://litaratura.org/chytalnya?artid=143, [доступ: 09.05.2018]].pl
dc.description.referencesMikulič M., Duchoŭna-iracyjanaĺnaja styliavaja plyń Zachodniaj Bielarusi jak mastackaja sistema, [u:] Litaraturnaja karta Jeŭropy: kantakty, typalohija, intertekstuaĺnasć, Minsk 2012 [Мiкулiч М., Духоўна-iрацыянальная стылявая плынь Заходняй Беларусi як мастацкая сiстэма, [у:] Лiтаратурная карта Еўропы: кантакты, тыпалогiя, iнтэртэкстуальнасць, Мiнск 2012].pl
dc.description.referencesNikitiuk-Perkowska W., Èkzìstèncyâlʹnaâ prablematyka ǔ tvorčascì Natalli Arsennevaj, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości: studia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013 [W. Nikitiuk-Perkowska, Экзiстэнцыяльная праблематыка ў творчасцi Наталлi Арсенневай, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. W stronę antropologii niezwykłości: studia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013].pl
dc.description.referencesPetruškevič A., Natallia Arsiennieva: Šliach da Bielarusi, Grodna 2013 [Петрушкевiч А., Наталля Арсеннева: Шлях да Беларусi, Гродна 2013].pl
dc.description.referencesRamančuk A., Haryć maja sviača: tvorčaja indyviduaĺnasć Jana Čykvina, Bielastok 2000 [Раманчук А., Гарыць мая свяча: творчая iндывiдуальнасць Яна Чыквiна, Беласток 2000].pl
dc.description.referencesSiamionava A., Na šliachu susvietaǔ, [u:] Arsiennieva N., Vybranyja tvory, Minsk 2002 [Сямëнава А., На шляху сусветаў, [у:] Арсеннева Н., Выбраныя творы, Мiнск 2002].pl
dc.description.referencesZaniewska T., Strażnicy pamięci. Poezja białoruska w Polsce po roku 1956, Białystok 1997.pl
dc.description.volume10-
dc.description.firstpage127pl
dc.description.lastpage140pl
dc.identifier.citation2Białorutenistyka Białostockapl
dc.identifier.orcid0000-0002-1561-588X-
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2018, tom 10

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_2018_A_Danilczyk_Традыцыi_заходнебеларускай_паэзii.pdf254,99 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.