REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7552
Tytuł: „Transformacja” do gospodarki centralnie planowanej w Polsce (1944-1950)
Inne tytuły: “Transition” to the centrally planned economies in Poland (1944-1950)
Autorzy: Kaliński, Janusz
Słowa kluczowe: Polska 1944-1950
gospodarka
zmiany systemowe
Poland 1944-1950
economy
economic system
Data wydania: 2019
Data dodania: 6-lut-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(95) 2019, s. 32-45
Abstrakt: Cel – Artykuł nawiązuje do głębokich zmian w polskiej gospodarce bezpośrednio po II wojnie światowej, kiedy narzucone przez Stalina władze komunistyczne tworzyły etapowo system gospodarki centralnie planowanej. Opis – W obszarze zainteresowań jest proces swoistej „transformacji” do ustroju ekonomicznego, którego klęska w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku otworzyła drogę do transformacji rynkowej. Podstawą analizy jest metoda deskryptywna, charakterystyczna dla badań historyczno-gospodarczych. Umożliwiła ona sformułowanie wniosków o zależności zmian systemu ekonomicznego od uwarunkowań politycznych. Wartością artykułu jest ponowne zwrócenie uwagi na konieczność kontekstowego, wieloczynnikowego podejścia do analiz ekonomicznych.
Purpose – The article refers to the deep changes in the Polish economy immediately after the Second World War, when the communist authorities imposed by Stalin gradually created a centrally planned economy system. Description – It describes the process of a specific “transition” to the system, whose failure in the 1980s opened the way to market transformation. The basis of the analysis is the descriptive method, characteristic for historical research. It made it possible to formulate conclusions on the dependence of economic system changes from political conditions. The value of the article is drawing attention to the need for a contextual, many-sided approach to economic analyse.
Afiliacja: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
E-mail: jkalins@sgh.waw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7552
DOI: 10.15290/oes.2019.01.95.03
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-9046-3882
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2019, nr 1(95)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2019_J_Kalinski_Transformacja_do_gospodarki.pdf243,63 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.