REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7528
Tytuł: Kalkulacja kosztów produkcji wyrobów wytwarzanych z pozostałości poprodukcyjnych na przykładzie przetwórstwa owocowo-warzywnego
Inne tytuły: Calculation of production costs of products produced from post-production residues on the example of the fruit and vegetable processing
Autorzy: Rydzewska-Włodarczyk, Marzena
Drozłowska, Emilia
Sobieraj, Marcin
Słowa kluczowe: kalkulacja kosztów produkcji
pozostałości poprodukcyjne
produkty uboczne (odpady użytkowe)
przemysł spożywczy (przetwórstwo owocowo-warzywne)
pektyny
wytłoki jabłek
calculation of production costs
post-productionresidues
food industry
fruit and vegetable processing
by-products (functional waste)
pectins
apple pomace
Data wydania: 2018
Data dodania: 29-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 4(94) 2018, s. 49-61
Abstrakt: Cel – Celem artykułu jest przedstawienie propozycji i omówienie procedur kalkulacji kosztów produkcji pektyn przy wykorzystaniu odpadów użytkowych powstających przy produkcji soków owocowych. Metodologia badania – W toku badań zastosowano metodę analizy źródeł, w tym dotyczących procesów produkcji bioproduktów oraz kalkulacji kosztów produkcji. W toku badań zastosowano też metody obserwacji, dedukcji i indukcji. Wynik – W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy rozwiązań organizacyjnych produkcji pektyn z wytłoków jabłek, które stanowią odpady poprodukcyjne przemysłu spożywczego. Omówiono etapy i procesy produkcji tego rodzaju bioproduktów, nakłady i koszty ich wytworzenia, co umożliwiło sformułowanie propozycji kalkulacji kosztów wytworzenia pektyn. Oryginalność/wartość – Przedstawione w opracowaniu rozważania mogą stanowić podstawę do oceny kosztów i wyników działalności przedsiębiorstw branży owocowo-warzywnej, wytwarzających bioprodukty na bazie pozostałości poprodukcyjnych.
Goal – The article presents results of studies conducted through the authors regarding determination of costing procedures of pectin production, as the result of reusing functional waste obtained from apple juice production. Research methodology – In the course of the study, the method of analysis of sources was applied, including those concerning processes of bio-products production and the calculation of production costs. In the course of the research, methods of observation, deduction and induction were also applied. Score – The study presents the result of an analysis of organizational solutions for the production of apple pomace pectins, which are post – production waste from the food industry. The stages and processes of production of this type of bio-products, inputs and cost of their production were discussed, which enabled the formulation of proposals for the calculation of the costs of production of pectins. Originality/value – The considerations presented in the study may provide ground for evaluation of business costs and financial results of fruit and vegetable sector companies which produce consumer goods on the basis of post-production residues.
Afiliacja: Marzena Rydzewska-Włodarczyk - Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Emilia Drozdowska - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Marcin Sobieraj - Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
E-mail: Marzena Rydzewska-Włodarczyk: mrydzewska@zut.edu.pl
Emilia Drozdowska: emilia_drozlowska@zut.edu.pl
Marcin Sobieraj: marcin.sobieraj@wzieu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7528
DOI: 10.15290/oes.2018.04.94.05
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5952-9481
0000-0003-4350-7875
0000-0002-3118-9286
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 4(94)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_4_2018_M_Rydzewska-Wlodarczyk_E_Drozlowska_M_Sobieraj_Kalkulacja_kosztow.pdf321,19 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.