REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7370
Tytuł: Podatek od towarów i usług w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
Inne tytuły: The centralisation of VAT settlements in local government units in the context of its financial economy rules
Autorzy: Rosiek, Ireneusz Łukasz
Słowa kluczowe: finanse publiczne
budżet jednostek samorządu terytorialnego
centralizacja rozliczeń VAT
sprawozdawczość budżetowa
Data wydania: 2018
Data dodania: 8-sty-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 3(93) 2018, s. 171-181
Abstrakt: Artykuł konfrontuje kwestie organizacyjne centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego z ustawową zasadą ich gospodarki finansowej. Jednostki samorządu terytorialnego, mając swobodę w zakresie organizacji rozliczeń VAT, wspierają się wytycznymi Ministerstwa Finansów. Według tych wytycznych wpływy podatku od towarów i usług w formie zapłaty za świadczone usługi otrzymywanych od kontrahentów samorządowych jednostek budżetowych nie stanowią dochodu budżetowego. Podporządkowując się wytycznym, jednostki samorządu terytorialnego ewidencjonują te środki finansowe, nie budżetując ich. W konsekwencji nie wykazują tych wpływów w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S. Autor artykułu przekonuje, że taki sposób rozliczania wpływów nie jest zgodny z zasadami gospodarki finansowej jednostek budżetowych wyrażonymi w ustawie o finansach publicznych i podważa wiarygodność sprawozdań budżetowych.
The article confronts the organizational issues of centralization of VAT settlements in local government units with their financial economy principles. Local government units, having the freedom to organise VAT settlements, make use of the guidelines of the Ministry of Finance. According to these guidelines, the proceeds of VAT in the form of payment for services rendered from the contractors of organisational units should not be treated as the budget income. By complying with the guidelines, local government units record these financial resources without budgeting them. Consequently, they do not show these proceeds in the local budget income report (Rb-27S). The author of the article argues that this way of proceeds' settlement is not consistent with the principles of financial management of budgetary units expressed in the Public Finance Act and undermines the reliability of budget reports.
Afiliacja: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
E-mail: irekrosiek@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/7370
DOI: 10.15290/oes.2018.03.93.14
ISSN: 1506-7637
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3061-8314
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 3(93)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_3_2018_I_L_Rosiek_Podatek_od_towarow_i_uslug.pdf221,16 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.