REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7340
Tytuł: Nowa ordynacja podatkowa: z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego
Autorzy: Etel, Leonard
Babiarz, Stefan
Dowgier, Rafał
Filipczyk, Hanna
Gurba, Włodzimierz
Krawczyk, Ireneusz
Kuśnierz, Wiesław
Łoboda, Marcin
Nikończyk, Andrzej
Nita, Adam
Ogrodowczyk, Bożena
Olesińska, Agnieszka
Pietrasz, Piotr
Popławski, Mariusz
Rudowski, Jan
Strzelec, Dariusz
Taborski, Grzegorz
Zajączkowski, Artur
Słowa kluczowe: podatki
ordynacja podatkowa
prawo podatkowe
Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego
Data wydania: 2017
Data dodania: 2-sty-2019
Wydawca: Temida2
Abstrakt: Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt nowej ordynacji podatkowej wraz z uzasadnieniem. Został on opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego (KKOPP) powołaną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz. U. poz. 1471). Zgodnie z § 8 powołanego rozporządzenia do zadań Komisji należy: opracowanie, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia pierwszego posiedzenia Komisji, kierunkowych założeń kompleksowej regulacji rangi ustawowej dotyczącej ogólnego prawa podatkowego oraz opracowanie, nie później niż w terminie 2 lat od dnia przyjęcia kierunkowych założeń, projektu ustawy zawierającego kompleksowe regulacje dotyczące ogólnego prawa podatkowego wraz z przepisami wykonawczymi. Przygotowane przez Komisję w terminie kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej zostały przyjęte przez Radę Ministrów 13 października 2015 r. Na tej podstawie KKOPP opracowała: projekt ustawy – Ordynacja podatkowa, projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa oraz projekty przepisów wykonawczych. Projekty te wraz z uzasadnieniem zostały przedstawione Ministrowi Rozwoju i Finansów dnia 9 października 2017 r. Minister zadecydował o ich skierowaniu do dalszych prac w ramach procedury legislacyjnej. W ich wyniku, co jest normalną konsekwencją, projekt ulegnie zmianom. I z tego właśnie powodu postanowiliśmy wydać projekt nowej ordynacji w wersji przygotowanej przez KKOPP. Komisja nie ma dużego wpływu na to, w jakim trybie i jakie zmiany zostaną wprowadzone do projektu. Obawiamy się, że skala tych zmian może być duża i w efekcie uchwalona ustawa może zasadniczo różnić się od projektu przygotowanego przez KKOPP. Stąd też ta publikacja, gdzie zamieszczony został nie tylko „oryginalny” produkt Komisji w postaci projektu nowej ordynacji podatkowej, ale także rozbudowane uzasadnienie. Uzasadnienie zamieszczone w niniejszej publikacji jest pogłębione w odniesieniu do wersji oficjalnej, opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodane tam zostały rozważania, które - z różnych powodów - nie mogły znaleźć się w i tak bardzo obszernym uzasadnieniu przedstawionym wraz z projektem Ministrowi Rozwoju i Finansów (511 stron). Autorzy poszczególnych części uzasadnienia mogli w tej publikacji przedstawić dodatkowe argumenty przemawiające za przyjęciem projektowanych regulacji i - co równie ważne – zgłaszane przez nich propozycje, które nie zyskały akceptacji KKOPP. W efekcie Czytelnik może lepiej poznać motywy przyjęcie przez Komisję przepisów zawartych w projekcie. Układ publikacji jest zbliżony do typowego komentarza, gdzie pod treścią przepisu zamieszczony jest fragment uzasadnienia. Ułatwi to na pewno lepsze zrozumienie projektowanych regulacji i łatwiejszą orientację w obszernym projekcie (687 artykułów).
Nota biograficzna: Stefan Babiarz – dr nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego; specjalizuje się w podatku od spadków i darowizn oraz w zagadnieniach związanych z następstwem prawnym, w szczególności następstwem prawnym spadkobierców.
Rafał Dowgier – dr hab. nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; specjalizuje się w problematyce ordynacji podatkowej oraz podatków i opłat lokalnych; członek International Fiscal Association, a także Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Leonard Etel – prof. zw. dr hab. nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Hanna Filipczyk – absolwentka prawa i filozofii, doktor nauk prawnych (UMK), ukończyła również Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (UW); doradca podatkowy specjalizujący się w sprawach spornych, obecnie of counsel w Enodo Advisors, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA); prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej; autorka czterech książek i kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej.
Włodzimierz Gurba – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; wcześniej wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów zajmujący się zagadnieniami związanymi z ordynacją podatkową.
Ireneusz Krawczyk – radca prawny, specjalizujący się w postępowaniach podatkowych, pełnomocnik przed sądami administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Wiesław Kuśnierz – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.
Marcin Łoboda – ekonomista i prawnik, wieloletni pracownik organów podatkowych, były Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, doradca podatkowy, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego V kadencji.
Andrzej Nikończyk – doradca podatkowy, wspólnik kancelarii podatkowej Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy; przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan; sędzia Sądu Dyscyplinarnego KIDP.
Adam Nita – dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach; członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), a także Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego .
Bożena Ogrodowczyk – radca prawny, doradca podatkowy o wieloletnim doświadczeniu; pracownik organów podatkowych, wykładowca z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego oraz autorka licznych artykułów.
Agnieszka Olesińska – dr hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansów Publicznych UMK w Toruniu, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie; w latach 2014-2017 była zastępcą przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego; należy do Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP), Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA) oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
Piotr Pietrasz – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Mariusz Popławski – dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, L.L.M. w zakresie American Legal System, College of Law, Michigan State University, prorektor UwB ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej, przewodniczący rady naukowej dwumiesięcznika „Procedury administracyjne i Podatkowe”, członek rady naukowej „Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe”, specjalizuje się w prawie podatkowym.
Jan Rudowski – prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezes NSA; w latach 1984-1998 zatrudniony w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy na stanowiskach związanych z orzecznictwem w sprawach zobowiązań podatkowych, od 10.05.1991 r. – dyrektor tej Izby; od 1998 r. do 2001 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w latach 1999-2000 prezydent Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA); od 2002 r. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dariusz Strzelec – dr hab. nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; adwokat, doradca podatkowy, specjalista Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, członek International Fiscal Association.
Artur Zajączkowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
Grzegorz Taborski – legislator; wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów; specjalista z zakresu prawa podatkowego.
Opis: Przy współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
URI: http://hdl.handle.net/11320/7340
ISBN: 978-83-62813-95-7
Typ Dokumentu: Book
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (Temida2)
Książki/Rozdziały (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
ordynacja 2017.pdf5,62 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons