REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7330
Tytuł: Expanding the Boundaries of Self: Self-Realization, Trangression, and Creative Competence
Inne tytuły: O poszerzaniu granic ja. Samorealizacja – transgresja – kompetencje twórcze
Autorzy: Wróblewska, Monika
Słowa kluczowe: creative development
self-realization
creative attitude
transgressive behaviors
twórczy rozwój
samorealizacja
twórcza postawa
działania transgresyjne
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 163-174
Abstrakt: This article examines the issue of personal experience with regard to creative development. Humanistic-existential psychology emphasizes the individual’s ability to cross the boundaries of experience. The question remains, however, whether transgressive action is conducive to self-realization. This study considers results of research on the determinants of creative competence with regard to creative behaviors and transgressive actions. According to Kozielecki, transgression as a determinant of creative competencies means the ability to think and act innovatively, creatively, deliberately, and in a manner oriented toward a particular goal that lies beyond what seems possible (Kozielecki, 2007). From a transgressive perspective, creative competencies entail not only the ability to take transgressive action in both task-oriented situations and in different areas of life, but also the ability to expand one’s personal developmental resources.
Prezentowany artykuł dotyczy problematyki doświadczenia osobistego w aspekcie twórczego rozwoju. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna podkreślają zdolność jednostki do przekraczania granic doświadczenia. Podjęto pytanie czy podejmowanie działań transgresyjnych sprzyja samorealizacji? Przedstawiono wyniki badań dotyczących wyznaczników kompetencji twórczych w aspekcie twórczych zachowań, twórczej postawy i działań transgresyjnych. Zdolność transgresji jako wyznacznik twórczych kompetencji – to innowacyjny, twórczy, zorientowany na cel sposób myślenia i działania, którego cechą jest wychodzenie poza możliwości (Kozielecki, 2007). Kompetencje twórcze w perspektywie transgresyjnej zawierają zdolności do transgresyjnych działań w sytuacjach zadaniowych i różnych dziedzinach życia, ale także zdolności do poszerzania osobistych zasobów rozwojowych.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: MONIKA WRÓBLEWSKA, dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, adiunkt w Zakładzie Psychologii Społecznej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Główne wątki działalności naukowo-badawczej: 1. Podmiotowe kompetencje twórcze i uwarunkowania ich rozwoju; 2. Diagnozowanie, kształcenie i wspomaganie rozwoju zdolności i uzdolnień twórczych w procesie edukacji. Uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego; 3. Edukacja wspierająca rozwój twórczej aktywności. Sztuka i twórcza ekspresja w rozwijaniu i wspomaganiu twórczego samorozwoju. 4. Doświadczenia twórcze w narracjach i materiałach biograficznych. Monografie: Kompetencje twórcze w dorosłości (2015) Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana; Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Wybrane zagadnienia (2009) (red.) Wyd. Trans Humana; Kształcenie i promowanie uczniów zdolnych (red.) (2008) Wyd. Trans Humana; Osobowościowe uwarunkowania postawy twórczej studentów (2005) Wyd. Trans Humana. Autorka kilkudziesięciu artykułów związanych z uwarunkowaniami rozwoju postaw i zachowań twórczych, diagnozą i stymulowaniem rozwoju twórczych zdolności. Aktualnie podjęty do realizacji projekt badawczy „Twórczy rozwój kobiety w narracjach biograficznych z perspektywy transgresyjnej”. Autorka uczestniczy w Radzie Naukowej międzynarodowego czasopisma „Creativity: Theories –Research – Applications”.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7330
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.2.12
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1985-3877
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WNoE)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_2_2018_M_Wroblewska_Expanding_the_Boundaries_of_Self.pdf245,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.