REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7320
Tytuł: Zdrowie człowieka i przyczyny jego utraty według antropologii prawosławnej
Inne tytuły: Man’s health and causes of its loss according to the Orthodox anthropology
Autorzy: Pietkiewicz, Piotr
Słowa kluczowe: health
Orthodox anthropology
illness
sin
zdrowie
człowiek
antropologia prawosławna
choroba
grzech
man
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 20, 2018, s. 253-257
Abstrakt: The state of man’s health is a multidimensional notion and a dynamic phenomenon changing with time. Describing a man as healthy we mean that the person in question is in a state of relative stabilisation and interior harmony of various spheres of his being: physical, psychological and spiritual. The notion of man’s health, existing in the Orthodox anthropology, is inseparable from the state of human nature that the first man – Adam – was given. The latter was supposed to lead or rather develop it, in synergy of his free will with the grace of God, to perfection. The Christian way of experiencing and living with illnesses is full of humility, patience and hope in God. Faith helps to understand and make the illness meaningful. A believing man sees the period of loss of health as a time of trial and conversion, when through repentance one can renew his relationship with God. State of health is an aim that can be achieved only in the perspective of eternity and as such should be a subject of continuous commitment and unceasing care of all the people.
Stan zdrowia człowieka jest pojęciem wielowymiarowym oraz zjawiskiem dynamicznym, zmieniającym się w czasie. Określając człowieka zdrowym, należy przez to rozumieć, że dana osoba znajduje się w stanie względnej stabilizacji i harmonii wewnętrznej różnych sfer: fizycznej, psychicznej i duchowej. Pojęcie zdrowia człowieka, funkcjonujące w prawosławnej antropologii, jest nierozerwalnie związane ze stanem natury ludzkiej, jaką obdarzony został pierwszy człowiek – Adam i którą miał on doprowadzić, w synergii jego wolnej woli z Bożą łaską, do doskonałości. Chrześcijański sposób przeżywania chorób cechuje pokora, cierpliwość oraz pokładanie nadziei w Bogu. Wiara pomaga zrozumieć i nadać sens chorobie. Człowiek wierzący postrzega okres utraty zdrowia jako czas próby i nawrócenia, w którym drogą pokajania może odnowić swą relację z Bogiem. Stan zdrowia jest celem osiągalnym dopiero w perspektywie wieczności i jako taki powinien być przedmiotem stałego zaangażowania i nieustannej troski wszystkich ludzi.
E-mail: kspietkiewicz@poczta.onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7320
DOI: 10.15290/elpis.2018.20.26
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2018, T. 20

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.