REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7301
Tytuł: Respecting an Individual’s Subsistence Minimum in Administrative Enforcement Proceedings
Inne tytuły: Poszanowanie minimum egzystencji jednostki w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
Autorzy: Uricchio, Antonio
Radwanowicz-Wanczewska, Joanna
Słowa kluczowe: coercion
administrative enforcement proceedings
subsistence minimum
przymus
administracyjne postępowanie egzekucyjne
minimum egzystencji
Data wydania: 2018
Data dodania: 20-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/2, 2018, s. 125-136
Abstrakt: Multidimensional changes are taking place in the modern world. Generally speaking, these changes concern what is broadly understood as culture, civilization, and religion. These changes can be perceived through their connection with technology, which affects how societies are organized, how people exercise power (politics), the types and features of social bonds, what the economy looks like, man and his existential situation, and man’s relationship with himself and his surroundings. These changes also definitively impact administrative enforcement proceedings, which can use coercion to make the obligor fulfill his obligations. Because coercive measures may be used on the obligor during the course of administrative enforcement proceedings, they should be carried out with due care for the good of the individual. This study analyzes principles for respecting the obligor’s mandatory subsistence minimum as well as his role in counteracting excessive interference on the part of public administrational bodies in his individual rights and freedoms.
Zachodzące we współczesnym świecie przemiany mają wielowymiarowy charakter. W sensie najogólniejszym dotyczą szeroko pojętej kultury i cywilizacji oraz religii. Dostrzegalny jest ich związek z techniką i technologią, co przekłada się na sposób organizacji społeczeństw i sprawowania władzy (politykę) oraz na rodzaj i charakter więzi społecznych, a także kształt gospodarki. Wyraźnie zauważalny jest ich wpływ na samego człowieka, jego sytuację egzystencjalną, stosunek do samego siebie i do otoczenia. Zachodzące zmiany mają też określony wpływ na administracyjne postępowanie egzekucyjne. Jest ono nacechowane elementem przymusu służącego wyegzekwowaniu realizacji obowiązku, którego zobowiązany dobrowolnie nie wykonuje. Z uwagi przede wszystkim na istotną dolegliwość środków przymusu, które mogą być stosowane wobec zobowiązanego w ramach tego postępowania, powinno być ono prowadzone z zachowaniem odpowiedniej dbałości o dobro jednostki. Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza treści zasady poszanowania minimum egzystencji zobowiązanego oraz jej roli jako jednego z instrumentów przeciwdziałających nadmiernej ingerencji organów administracji publicznej w sferę praw i wolności jednostki.
Afiliacja: Antonio Uricchio - Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Joanna Radwanowicz-Wanczewska - Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ANTONIO FELICE URICCHIO, rektor Uniwersytetu w Bari im. Aldo Moro, profesor zwyczajny tej Uczelni, specjalizujący się w prawie podatkowym. Jest autorem ponad dziesięciu monografii, kilkudziesięciu redakcji i ponad dwustu artykułów w czasopismach naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, dotyczących m.in.: finansów publicznych, prawa podatkowego, polityki ekologicznej i prawnych aspektów innowacji technologicznych. Był doradcą ministerialnym w Ministerstwie Polityki Rolnej i Leśnej oraz Ministerstwie Polityki Wspólnotowej. Wchodził w skład grup roboczych w Ministerstwie Gospodarki i Finansów. Współpracował z regionami Apulia i Bazylikata, prowincjami Bari i Tarent oraz wieloma gminami w sferze problematyki finansowej i podatkowej, uczestnicząc także w przygotowywaniu regulacji prawnych w tym zakresie na poziomie regionalnym i lokalnym. Jest członkiem honorowym Apulijskiej Akademii Nauk, przewodniczącym Uniwersyteckiego Regionalnego Komitetu ds. Koordynacji powołanego dla apulijskich uczelni.
JOANNA RADWANOWICZ-WANCZEWSKA – dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, profesor wizytujący Uniwersytetu w Bari im. Aldo Moro, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Specjalizuje się w prawie administracyjnym. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest m.in. problematyka przymusu administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji administracyjnej. Jest autorką licznych publikacji naukowych ukazujących się w Polsce i za granicą. Wyniki badań prezentowała też w formie referatów podczas wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych, wykładów prowadzonych na uczelniach zagranicznych, przede wszystkim we Włoszech i we Francji oraz pobytów m.in. na uczelniach w Słowenii, Portugalii, Niemczech. Wchodzi w skład komitetu redakcyjnego czasopisma Lex localis – Journal of Local Self–Government. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.
Sponsorzy: An article is a result of research work of co-author conducted in part during her stay as a visiting professor at the Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7301
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.2.09
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-8359-9060
0000-0002-2244-7546
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WP)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/2

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.