REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7277
Tytuł: Between Tradition and Modernity— Dogmatic Theology’s Correlative Task
Inne tytuły: Między tradycją a współczesnością – korelacyjne zadanie teologii dogmatycznej
Autorzy: Proniewski, Andrzej
Słowa kluczowe: Tradition
dogmatic theology
Fathers of the Church
anthropology
Karl Rahner
Joseph Ratzinger
Tradycja
teologia dogmatyczna
Ojcowie Kościoła
antropologia
Data wydania: 2018
Data dodania: 17-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Rocznik Teologii Katolickiej, T. 17/1, 2018, s. 63-84
Abstrakt: This article reflects on tradition’s relationship to the present by considering issues pertaining to dogmatic theology. Such a reflection makes it easier to understand the inestimable role of Tradition in dogmatic theology, which links the course of human history with salvation history. Each person regardless of the time or geographical location in which he lives is invited into the dialogue of salvation. Dogmatic theology correlatively conjoins the metahistorical truth of salvation as none other than the irreplaceable and only existential content that is proper to the mentality of the man of every era. The theological interpretation of existential matter cannot avoid the changing historical and cultural reality of life. A mutual relationship and interdependence exists between the theology of yesterday and the theology of tomorrow, of biblical theology and Tradition and the ongoing theology of life and signs of the time. This article describes (1) the lasting value of Tradition, (2) its timeliness during this time of anthropological upheaval, and (3) the problem of understanding today.
Podjęta w artykule refleksja nad relacją tradycji do współczesności przez problematykę teologii dogmatycznej ma być wsparciem w rozumieniu niezastąpionej roli tej dziedziny, która łączy bieg historii dziejów ludzkości z historią Zbawienia. Każdy bowiem człowiek bez względu na epokę czy przestrzeń geograficzną, w której żyje jest zaproszony do dialogu Zbawienia. Teologia dogmatyczna towarzyszy wysiłkom swoich ekspertów korelacyjnie wiążąc prawdę metahistoryczną Zbawienia jako niczym nie zastąpioną jedyną treść egzystencjalną właściwą mentalności człowieka każdej epoki. Interpretacja teologiczna treści egzystencjalnych nie może unikać konfrontacji ze zmieniającą się rzeczywistością historyczno-kulturową życia. Istnieje wzajemny związek, współzależność pomiędzy teologią wczoraj a teologią jutra, teologią biblijną i Tradycją z obecnie trwającą teologią życia i znaków czasu. Treść artykułu opisuje nieprzemijającą wartość Tradycji (1), jej aktualność w okresie przewrotu antropologicznego (2) jak też problem rozumienia dzisiaj (3).
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: ANDRZEJ PRONIEWSKI – ks. dr hab., prof. UwB; p.o. kierownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, redaktor „Rocznika Teologii Katolickiej” i „Studiów Teologii Dogmatycznej”. Dziedziny badań: hermeneutyka, antropologia, protologia, sakramentologia, eklezjologia, demonologia, teologia cierpienia, teologia rodziny, teologia K. Rahnera, teologia Ratzingera/Benedykta XVI, ekologia, dialog międzyreligijny.
URI: http://hdl.handle.net/11320/7277
DOI: 10.15290/rtk.2018.17.1.05
ISSN: 1644-8855
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-0382-3646
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (KTK)
Rocznik Teologii Katolickiej, 2018, tom XVII/1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
RTK_17_1_2018_A_Proniewski_Between_Tradition_and_Modernity.pdf290,87 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.