REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7255
Tytuł: Strona internetowa biblioteki i jej system zintegrowany jako narzędzia pozyskiwania dodatkowych funduszy
Inne tytuły: The Library’s Website and Its Integrated System as the Tools for Raising Additional Funds
Autorzy: Grygrowski, Dariusz
Słowa kluczowe: fundraising biblioteczny
metody fundraisingu
fundraising sieciowy
podręczniki fundraisingu
strona internetowa biblioteki
library fundraising
fundraising methods
online fundraising
fundraising handbooks
library’s website
Data wydania: 2018
Data dodania: 13-gru-2018
Wydawca: Zakład Poligraficzny ARES S.C.
Źródło: Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 53-67
Konferencja: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: Bibliotekarze z polskich bibliotek akademickich, zatrudnieni w oddziałach (ewentualnie na jednoosobowych stanowiskach), których zadaniem jest pozyskiwanie dodatkowych funduszy, w praktyce zajmują się głównie przygotowywaniem wniosków o środki z funduszy unijnych i programów rządowych. Tymczasem są metody mniej absorbujące czasowo, które stosowane systematycznie pozwalają również w znaczący sposób powiększać biblioteczne budżety. Są pewne działania fundraisingowe, rekomendowane w poradnikach anglojęzycznych, które w polskiej rzeczywistości, ze względu na różnice kulturowe, prawne i ekonomiczne, nie miałyby zastosowania lub nie byłyby odpowiednio skuteczne. Jest jednak także wiele metod, które są na tyle uniwersalne, że łatwo dałoby się je zastosować w polskiej praktyce. Przede wszystkim należy tu wymienić wykorzystanie strony internetowej biblioteki i interfejsu WWW bibliotecznego systemu zintegrowanego do powiększania kręgu donatorów. Celem artykułu jest więc omówienie najczęściej stosowanych metod pozyskiwania dodatkowych funduszy z wykorzystaniem strony internetowej biblioteki i jej systemu zintegrowanego. Podkreśla się, że fundraising sieciowy uprawiany za pośrednictwem strony internetowej biblioteki przynosi znaczące korzyści, uwzględniając proporcje między poniesionymi kosztami a uzyskanymi darowiznami. Niestety, polskie biblioteki w porównaniu z bibliotekami w innych rozwiniętych krajach, w bardzo niewielkim stopniu wykorzystują potencjał fundraisingowy swojej strony internetowej. Analiza wybranych stron internetowych, pod kątem dostępności informacji o sposobach wsparcia bibliotek, została uzupełniona metodą analizy piśmiennictwa.
The librarians in the Polish academic libraries, employed in the departments (or in the single offices), who are supposed to acquire additional funds, in practice deal primarily with preparing the applications for the grants from EU funds and government programmes. In the meantime, there are less time- -absorbing methods that, when applied systematically, also allow to significantly increase the library budgets. There are some activities recommended in the English fundraising handbooks, which on account of cultural, legal and economic differences, would neither be applicable nor be appropriately effective in the Polish reality. However, there are also many methods which are universal enough so that it would be possible to apply them in the Polish practice. First of all, what should be pointed here is the use of the library’s website and the WWW interface of the library integrated system for enlarging the circle of donors. Therefore, the aim of the article is to discuss the most frequently used methods of obtaining additional funds by using the library’s website and its integrated system. The analysis of the selected websites, with regard to the availability of information on the ways of providing the support for the libraries, has been supplemented by a literature review. It is emphasized that the online fundraising, practiced via the library’s website, brings considerable advantages, taking into account the proportion between the incurred costs and the obtained donations. Unfortunately, in the comparison to the libraries in the other developed countries, Polish libraries make hardly any use of the fundraising potential of their websites.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
E-mail: dargry@uw.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7255
DOI: 10.15290/pdbcfb.2018.03
ISBN: 978-83-948923-1-9
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_Grygrowski_Strona_internetowa_biblioteki_i_jej_system_zintegrowany.pdf211,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.