REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7255
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorGrygrowski, Dariusz-
dc.date.accessioned2018-12-13T09:53:01Z-
dc.date.available2018-12-13T09:53:01Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationPieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiej, Białystok 2018, s. 53-67pl
dc.identifier.isbn978-83-948923-1-9-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/7255-
dc.description.abstractBibliotekarze z polskich bibliotek akademickich, zatrudnieni w oddziałach (ewentualnie na jednoosobowych stanowiskach), których zadaniem jest pozyskiwanie dodatkowych funduszy, w praktyce zajmują się głównie przygotowywaniem wniosków o środki z funduszy unijnych i programów rządowych. Tymczasem są metody mniej absorbujące czasowo, które stosowane systematycznie pozwalają również w znaczący sposób powiększać biblioteczne budżety. Są pewne działania fundraisingowe, rekomendowane w poradnikach anglojęzycznych, które w polskiej rzeczywistości, ze względu na różnice kulturowe, prawne i ekonomiczne, nie miałyby zastosowania lub nie byłyby odpowiednio skuteczne. Jest jednak także wiele metod, które są na tyle uniwersalne, że łatwo dałoby się je zastosować w polskiej praktyce. Przede wszystkim należy tu wymienić wykorzystanie strony internetowej biblioteki i interfejsu WWW bibliotecznego systemu zintegrowanego do powiększania kręgu donatorów. Celem artykułu jest więc omówienie najczęściej stosowanych metod pozyskiwania dodatkowych funduszy z wykorzystaniem strony internetowej biblioteki i jej systemu zintegrowanego. Podkreśla się, że fundraising sieciowy uprawiany za pośrednictwem strony internetowej biblioteki przynosi znaczące korzyści, uwzględniając proporcje między poniesionymi kosztami a uzyskanymi darowiznami. Niestety, polskie biblioteki w porównaniu z bibliotekami w innych rozwiniętych krajach, w bardzo niewielkim stopniu wykorzystują potencjał fundraisingowy swojej strony internetowej. Analiza wybranych stron internetowych, pod kątem dostępności informacji o sposobach wsparcia bibliotek, została uzupełniona metodą analizy piśmiennictwa.pl
dc.description.abstractThe librarians in the Polish academic libraries, employed in the departments (or in the single offices), who are supposed to acquire additional funds, in practice deal primarily with preparing the applications for the grants from EU funds and government programmes. In the meantime, there are less time- -absorbing methods that, when applied systematically, also allow to significantly increase the library budgets. There are some activities recommended in the English fundraising handbooks, which on account of cultural, legal and economic differences, would neither be applicable nor be appropriately effective in the Polish reality. However, there are also many methods which are universal enough so that it would be possible to apply them in the Polish practice. First of all, what should be pointed here is the use of the library’s website and the WWW interface of the library integrated system for enlarging the circle of donors. Therefore, the aim of the article is to discuss the most frequently used methods of obtaining additional funds by using the library’s website and its integrated system. The analysis of the selected websites, with regard to the availability of information on the ways of providing the support for the libraries, has been supplemented by a literature review. It is emphasized that the online fundraising, practiced via the library’s website, brings considerable advantages, taking into account the proportion between the incurred costs and the obtained donations. Unfortunately, in the comparison to the libraries in the other developed countries, Polish libraries make hardly any use of the fundraising potential of their websites.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherZakład Poligraficzny ARES S.C.pl
dc.subjectfundraising bibliotecznypl
dc.subjectmetody fundraisingupl
dc.subjectfundraising sieciowypl
dc.subjectpodręczniki fundraisingupl
dc.subjectstrona internetowa bibliotekipl
dc.subjectlibrary fundraisingpl
dc.subjectfundraising methodspl
dc.subjectonline fundraisingpl
dc.subjectfundraising handbookspl
dc.subjectlibrary’s websitepl
dc.titleStrona internetowa biblioteki i jej system zintegrowany jako narzędzia pozyskiwania dodatkowych funduszypl
dc.title.alternativeThe Library’s Website and Its Integrated System as the Tools for Raising Additional Fundspl
dc.typeBook chapterpl
dc.identifier.doi10.15290/pdbcfb.2018.03-
dc.description.Emaildargry@uw.edu.plpl
dc.description.AffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologiipl
dc.description.referencesAnnual online study shows donors 75 and older now giving online. Dunham+Company. Tryb dostępu: https://www.dunhamandcompany.com/2017/03/annual-online-study-shows-donors-75-and-older-now-giving-online/ [22 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesBeyond book sales. The complete guide to raising real money for your library. Ed. by S. Dowd. Chicago 2014.pl
dc.description.referencesThe Big Boom in online giving. „The Chronicle of Philanthropy” 2013, june 23. Tryb dostępu: https://www.philanthropy.com/article/The-Big-Boom-in-Online-Giving/150689 [20 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesCooper T.: Getting the most from donations. „Public Libraries” Vol. 49(2) 2010, s. 31-36.pl
dc.description.referencesDunham+Company study: explosive growth in donations via mobile devices. Dunham+Company. Tryb dostępu: https://www.dunhamandcompany.com/2016/03/dunhamcompany-study-explosive-growth-in-donations-via-mobile-devices/ [22 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesFoster S., Robinson J.: Donor recognition and cultivation through the use of digital bookplates. „Journal of Library Innovation” Vol. 3(2) 2012, s. 43-49.pl
dc.description.referencesFriends of the Library. New York Public Library. Tryb dostępu: https://www.nypl.org/support/membership/friends-library [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesFrontline fundraising toolkit. American Library Association. Tryb dostępu: http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/advleg/advocacyuniversity/frontline_fundraising_toolkit/fft.pdf [20 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesGive. New York Public Library. Tryb dostępu: https://www.nypl.org/give [23 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesHolt G. E., Horn G.: Taking donations in cyberspace. „The Bottom Line” Vol. 18, nr 1 (2005), s. 24-28.pl
dc.description.referencesOnline giving makes it easy for your supporters of all ages to donate. W: Online fundraising: the beginner’s guide for nonprofits. Tryb dostępu: https://www.mobilecause.com/beginners-guide-to-online-fundraising/online-giving [17 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesPrice L.: Digital philanthropy and libraries. W: Successful library fundraising. Best practices. Ed. by M. Sandra Wood. Lanham 2014.pl
dc.description.referencesSurvey shows aging donors most likely to give online. Dunham+Company. Tryb dostępu: https://www.dunhamandcompany.com/2016/01/survey-shows-aging-donors-most-likely-to-give-online/> [22 czerwca 2017].pl
dc.description.referencesSwan J.: Fundraising for libraries. 25 proven ways to get more money for your library. New York, London 2002.pl
dc.description.referencesWillecki J.: Aktywność prorozwojowa bibliotek akademickich, związana z działaniami na rzecz nauki i upowszechnianiem nauki, finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2015. „Przegląd Biblioteczny” 2017, z. 1, s. 21-33.pl
dc.description.firstpage53pl
dc.description.lastpage67pl
dc.identifier.citation2Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Białystok, 29-30 czerwca 2017 r., praca zbiorowa pod red. Jolanty Żochowskiejpl
dc.conferenceVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, Białystok, 29-30 czerwca 2017 r.pl
Występuje w kolekcji(ach):VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”, 29-30 czerwca 2017

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
D_Grygrowski_Strona_internetowa_biblioteki_i_jej_system_zintegrowany.pdf211,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.