REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7213
Tytuł: Wpływ koniunktury gospodarczej na stan finansów publicznych Japonii
Inne tytuły: The influence of Japaneese economic situation on Japan public finances condition
Autorzy: Żukowski, Piotr Zbigniew
Słowa kluczowe: silver economy
dług publiczny
polityka migracyjna
polityka społeczna
government debt
migration policy
social policy
Data wydania: 2018
Data dodania: 3-gru-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 2(92) 2018, s. 177-190
Abstrakt: Japonia przez wiele dekad była uważana za wzór gospodarczy dla innych krajów Dalekiego Wschodu. W ostatniej dekadzie XX wieku gospodarka japońska popadła w głęboką recesję, co objawia się systematycznie rosnącym poziomem zadłużenia wewnętrznego sektora finansów publicznych. Na skutek nieustępującej stagnacji gospodarczej status Japonii jako mocarstwa gospodarczego Dalekiego Wschodu wydaje się być zagrożony w niedalekiej przyszłości. Rząd Japonii od lat konsekwentnie prowadzi rozbudowaną politykę społeczną, skierowaną przede wszystkim do osób w wieku emerytalnym. Od początku lat dziewięćdziesiątych, mimo stagnacji ekonomicznej, poziom życia Japończyków wzrósł diametralnie, czego dowodem jest fakt, iż w Japonii obecnie mieszka najliczniejsza na świecie grupa ludności w wieku 100 i więcej lat. Szybkie w skali światowej starzenie się społeczeństwa może w przyszłości bardzo negatywnie wpłynąć na stan zadłużenia państwa. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku kolejne rządy Japonii bezskutecznie szukały sposobu wyjścia z recesji gospodarczej, a także zmniejszenie długu publicznego.
For many years Japan has been considered as an economic pattern for others Asian countries. In last decade of XX century Japanese economy has fall into recession phase, what shows in systematic growth of national debt. In result of permanent economic recession, Japanese position as an economic force of East Asia seems to be endangered in common years. Japanese government from many years purposes expanded social policy, addressed mostly to pensionary people. Since of early 1990s, though the permanent stagnation, life rate of the Japanese has growth diametrically, what sign is fact, that today in Japan lives the biggest in the world population of people in the age of 100 and more. Fast-moving aging of Japanese community could affect level of national and foreign debt negatively in the future. Since 1990s XX century next Japanese governments unsuccessfully tried to work against the recession and to reduce government debt.
Afiliacja: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: patxilopezurki1998@onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7213
DOI: 10.15290/oes.2018.02.92.14
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Economic Studies, 2018, nr 2(92)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.