REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7205
Tytuł: Znaczenie nadwyżki operacyjnej w budżecie gmin i miast na prawach powiatu na przykładzie województwa wielkopolskiego i lubelskiego
Inne tytuły: The importance of operating surplus in the budget of municipalities and cities with county rights on the example of the Wielkopolskie and Lubelskie voivodeship
Autorzy: Krzemińska, Agnieszka
Słowa kluczowe: gminy
nadwyżka operacyjna
municipalities
operating surplus
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 2(92) 2018, s. 61-73
Abstrakt: Znaczenie nadwyżki operacyjnej w budżecie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło w związku z obowiązywaniem od 2011 roku wymogu równoważenia budżetu bieżącego, a od 2014 roku indywidualnego wskaźnika zadłużenia, wyliczanego na podstawie nadwyżki operacyjnej. Rozwiązania te skutkowały przeformułowaniem gospodarki finansowej tych jednostek. Celem artykułu jest zbadanie na przykładzie województwa wielkopolskiego i lubelskiego, w jakich jednostkach samorządu terytorialnego występuje nadwyżka operacyjna i na co jest przeznaczana. Realizacji wyznaczonego celu posłużyła analiza takich wskaźników, jak średnie dochody i wydatki bieżące oraz wynik operacyjny i wydatki majątkowe. Zostało również przeanalizowane wykorzystanie nadwyżki operacyjnej przez badane jednostki do zaciągania i spłaty zobowiązań.
The importance of the operating surplus in the budget of local government units increased due to the requirement to balance the current budget from 2011, and from 2014 the individual debt index, calculated on the basis of the operating surplus. These solutions resulted in a reformulation of the financial management of these units. The purpose of the article is to examine, on the example of the Wielkopolskie and Lubelskie voivodships, in which local government units the operating surplus is available and for which it is allocated. The implementation of the set objective was used to analyze such indicators as average current income and spending as well as operating result and property spending. The use of the operating surplus by the audited units to incur and repay liabilities was also examined.
Afiliacja: Wydział Finansów i Bankowości, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
E-mail: agnieszka.krzeminska@wsb.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/7205
DOI: 10.15290/oes.2018.02.92.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 2(92)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_2_2018_A_Krzeminska_Znaczenie_nadwyzki_operacyjnej_w_budzecie.pdf117,88 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.