REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/7202
Tytuł: Sytuacja finansowa a rozwój zrównoważony powiatów Polski Wschodniej
Inne tytuły: Financial situation of a sustainable development of Polish Eastern of poviats
Autorzy: Dziekański, Paweł
Słowa kluczowe: sytuacja finansowa
rozwój zrównoważony
powiat
Polska Wschodnia
financial situation
sustainable development
poviat
Eastern Poland
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-lis-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 2(92) 2018, s. 25-37
Abstrakt: Celem opracowania była ocena poziomu zróżnicowania sytuacji finansowej i rozwoju powiatów Polski Wschodniej w kontekście rozwoju za pomocą miary syntetycznej. Przeprowadzone analizy dokonano w układzie 101 powiatów Polski Wschodniej. Jako materiał źródłowy wykorzystano dane z Bazy Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (dla 2010, 2012 i 2016). Rozkład miary syntetycznej sytuacji finansowej i rozwoju powiatów Polski Wschodniej jest przestrzennie spolaryzowany. Najlepszymi jednostkami okazały m. Krosno, m. Rzeszów, m. Lublin, m. Kielce czy powiaty łęczyński, węgorzewski, wysokomazowiecki, skarżyski, stalowowolski. Najsłabszymi – powiaty przemyski, chełmski, zamojski. Wśród czynników, które utrzymują to zróżnicowanie, wymienia się m.in. środki finansowe, zasoby środowiska, infrastruktury, potencjał gospodarczy. Proces działania jednostki odbywa się w nich współzależnie i powinien być rozpatrywany łącznie.
The aim of the study is assessed the level of diversification of the financial situation of counties of Eastern Poland in the context of development by means of a synthetic measure. The analyzes were carried out in the system of 101 poviats of Eastern Poland. The source material was data from the Local Data Base of the Central Statistical Office (for 2010, 2012 and 2016). The distribution of the measure of the synthetic financial situation and development of the poviats of Eastern Poland is spatially polarized. The best units were those of Krosno, Rzeszów, Lublin, Kielce and łęczyński, węgorzewski, wysokomazowiecki, skarżyski, stalowowolski. The weakest poviats are przemyski, chełmski and zamojski. Among factors that maintain this diversity, mention is made of financial resources, environmental resources, infrastructure, economic potential. The operation of the unit takes place in them interdependent and should be considered together.
Afiliacja: Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
E-mail: pdziekan@interia.eu
URI: http://hdl.handle.net/11320/7202
DOI: 10.15290/oes.2018.02.92.03
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 2(92)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_2_2018_P_Dziekanski_Sytuacja_finansowa_a_rozwoj_zrownowazony_powiatow.pdf2,09 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)