REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/693
Tytuł: Ewaluacja jako narzędzie doskonalenia organizacji
Inne tytuły: Evaluation as tool for organisation improvement
Autorzy: Lulewicz-Sas, Agata
Słowa kluczowe: ewaluacja
doskonalenie organizacji
hybryda ewaluacyjna
evaluation
improvement of the organization
evaluation hybrid
Data wydania: 2013
Data dodania: 24-lut-2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia ekonomiczne, Nr 3 (63) 2013, s.101-111
Abstrakt: Proces doskonalenia organizacji odbywa się dzięki zastosowaniu różnych narzędzi (między innymi: benchmarkingu, koncepcji kaizen, modelu EFQM). Jednym z takich narzędzi jest także ewaluacja. Celem artykułu jest wskazanie roli i potrzeby ewaluacji w procesie doskonalenia organizacji. W artykule przedstawiono jednocześnie autorski model doskonalenia organizacji z wykorzystaniem ewaluacji (model hybrydy ewaluacyjnej). Model ten zakłada, że proces ewaluacji powinien przebiegać w trzech wymiarach: działań, wyników oraz kompetencji. W modelu hybrydy ewaluacyjnej wyróżniono cztery fazy, takie jak: konceptualizacja, generowanie wyników, ocena kryterialna, jak również wykorzystywanie i upowszechnianie wyników badań, na podstawie których jest możliwe formułowanie sądów normatywnych (ocena działań, które zostały poddane ewaluacji) oraz perspektywnych (rekomendacje działań doskonalących).
The process of improvement of an organisation can employ various tools (e.g. benchmarking, the con¬cept of kaizen, the EFQM model). Evaluation is one of these tools. The purpose of this article is to identify the role of evaluation, and the need for it, in the process of improvement of an organisation. The author also presents her own model of organisation improvement with the use of evaluation (evaluation hybrid model). This model assumes that the evaluation process should be carried out in three dimensions: activities, results and competences. In the evaluation hybrid model there are four phases: conceptualisation, generating results, the assessment of the criterion, the use and dissemination of research results, on the basis of which it is possible to formulate normative (assessment of the actions that have been evaluated) and prospective (recommendations follow-up) judgments.
Afiliacja: Dr Agata Lulewicz-Sas – Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
E-mail: a.lulewicz@pb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/693
DOI: 10.15290/ose.2013.03.63.06
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2013, nr 3(63)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
06_Agata Lulewicz.pdf359,74 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.