REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6869
Tytuł: Nowoczesne technologie jako czynnik konkurencji na lokalnych rynkach usług bankowych (na przykładzie Gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz)
Inne tytuły: Modern technologies as a factor of competition on local bankinig markets (on the example of Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz)
Autorzy: Warchlewska, Anna
Górna, Sylwia
Słowa kluczowe: nowoczesne technologie
bankowość spółdzielcza
usługi bankowe
bankowość elektroniczna
biometria
modern technology
cooperative banking
electronic banking
biometrics
Data wydania: 2018
Data dodania: 31-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(91) 2018, s. 283-305
Abstrakt: Cel – Celem artykułu jest analiza nowoczesnych rozwiązań technologicznych w bankowym sektorze spółdzielczym na rynku lokalnym. W artykule podjęto próbę rozstrzygnięcia, czy wdrażanie nowych technologii w sektorze spółdzielczym przyczynia się do wzrostu ich konkurencyjności. Metodologia badania – Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykorzystanie bankowości elektronicznej w bankowym sektorze spółdzielczym. W opracowaniu weryfikowana będzie hipoteza badawcza, iż klienci GBS Międzyrzecz dostrzegają rosnącą rolę nowoczesnych technologii. Podstawą do analizy były źródła literatury oraz wyniki badań własnych przeprowadzonych wśród klientów GBS Międzyrzecz. Struktura artykułu jest podporządkowana celowi badawczemu. Wynik – W postępowaniu badawczym zdiagnozowano, iż klienci GBS Międzyrzecz pomimo dostępu do narzędzi do bankowości elektronicznej nie wykorzystują ich w pełni, co nie pozwala na zmianę dotychczasowej postawy. Wskazuje się niedostateczne wykorzystanie zdalnych kanałów dostępu, podczas gdy świadomość klientów GBS Międzyrzecz, o istotnej roli tej usługi jest na wysokim poziomie. Wartość – Portfel badanego banku nie obejmował na moment badania usługi biometrii, zatem otrzymane wyniki badań mogą stać się przyczynkiem do ich kontynuacji w celu zniwelowania potencjalnych barier i obaw jej wykorzystywania w przyszłości. Upowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań nie spełni jednakże swojej funkcji bez gruntowego przygotowania zarówno odbiorców, jak i dostawców usług
Goal – The aim of this paper is to analysis modern technological solutions in the cooperative banking sector on the local market. The paper is going to resolve if the implementation of new technologies in the BS sector contributes to the increase of their competitiveness. Research methodology – The subject of this study is the use of electronic banking in the banking cooperative sector. This paper will be verifying the research hypothesis that the customers of GBS Międzyrzecz perceive the growing role of modern technologies. The source of the analysis was the literature and the results of own research carried out among the clients of GBS Międzyrzecz. The structure of the article is subordinate to the research goal. Score – The research procedure diagnosed that the customers of GBS Międzyrzecz, despite access to electronic banking tools, don’t use them fully, which does not allow changing the current attitude. Insufficient use of remote access channels is indicated, while the awareness of GBS Międzyrzecz clients about the important role of this service is on a high level. Value – The portfolio of the audited bank did not cover the biometrics service on the research moment, so the obtained research results may become a reason for continuing to eliminate barriers and concerns about its future use. Global use and implementation of new solutions, however, will not fullfill its function without a thorough preparation of both recipients and service providers.
Afiliacja: dr Anna Warchlewska - Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
mgr Sylwia Górna, doktorantka - Katedra Pieniądza i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
E-mail: Anna Warchlewska: anna.warchlewska@ue.poznan.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6869
DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.19
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 1(91)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2018_A_Warchlewska_S_Gorna_Nowoczesne_technologie.pdf432,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.