REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6865
Tytuł: Wrocławski Budżet Obywatelski jako przejaw partycypacji społecznej
Inne tytuły: Wrocław Citizens Budget as a manifestation of social participation
Autorzy: Brol, Marcin
Słowa kluczowe: wybór społeczny
konsultacje społeczne
budżet partycypacyjny
wydatki gminy
social choice
social consultations
participatory budget
commune expenses
Data wydania: 2018
Data dodania: 31-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(91) 2018, s. 239-250
Abstrakt: W pracy przedstawiono narzędzie gospodarki samorządowej, jakim jest budżet partycypacyjny. Skoncentrowano się przy tym na procedurze agregacji preferencji i wyboru zadań do realizacji. Szczególną uwagę poświęcono różnorodnym metodom konsultacji społecznych. Za obiekt badań posłużył Wrocławski Budżet Obywatelski, funkcjonujący od 2013 roku. Celem artykułu jest ocena wdrażania i funkcjonowania budżetów obywatelskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesu konsultacji społecznych. Realizacja tak postawionego celu doprowadzić ma do weryfikacji przypuszczenia, że budżet partycypacyjny nie jest narzędziem optymalizacji wydatków publicznych, lecz stanowi instrument usprawniający proces agregacji preferencji. W kolejnych częściach artykułu wyjaśnione zostały pojęcia związane z budżetem partycypacyjnym, przedstawiony został Wrocławski Budżet Obywatelski, a następnie zasady i zakres konsultacji przeprowadzonych we Wrocławiu w latach 2013-2016. Ostatnią część artykułu stanowi próba oceny omawianego narzędzia.
The paper presents a tool of the self-government economy, which is the participatory budget. First of all, the procedure for aggregation of preferences and selection of tasks for implementation was analyzed. Particular attention has been paid to the various methods of public consultation. The Wroclaw Civic Budget, which has been in operation since 2013, has been used as a research facility. The aim of this article is to evaluate the implementation and functioning of the civic budgets, with particular attention to the process of public consultation. The following hypothesis was formulated in the study: Participatory budgeting is not a tool for optimizing public expenditure, but rather an instrument that streamlines the process of aggregation of preferences. The paper presents the concepts related to participatory budgeting, the Wrocław Civic Budget, as well as the principles and scope of consultations carried out in Wroclaw in the years 2013-2016. The final part of the article is an assessment of the effectiveness of the participatory budget.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: marcin.brol@ue.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6865
DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.16
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 1(91)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2018_M_Brol_Wroclawski_Budzet_Obywatelski.pdf213,98 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.