REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6851
Tytuł: Regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego a struktura demograficzna w województwach w Polsce
Inne tytuły: Regional diversification of economic development and demographic structure in voivodships in Poland
Autorzy: Wyszkowska, Zofia
Serwatka-Bober, Sylwia
Słowa kluczowe: rozwój gospodarczy
struktura demograficzna
sektor publiczny
economic development
demographic structure
public sector
Data wydania: 2018
Data dodania: 31-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(91) 2018, s. 207-218
Abstrakt: Praca obejmuje problematykę regionalnego zróżnicowania rozwoju gospodarczego i struktury demograficznej w Polsce w latach 2006 i 2015. Celem pracy jest identyfikacja regionalnego zróżnicowania w zakresie rozwoju gospodarczego i w zakresie struktury demograficznej w Polsce oraz utworzenie rankingu województw pod względem zróżnicowania w zakresie rozwoju gospodarczego i struktury demograficznej. Źródło danych stanowiły informacje pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Okres badania to lata 2006 i 2015. W pracy została zastosowana jedna z metod taksonomicznych tzw. metoda wzorcowa. Zastosowanie metody taksonomicznej pozwoliło na porównywanie i porządkowanie województw z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i struktury demograficznej. Województwa zostały uporządkowane według analizowanych zjawisk za pomocą jednej zagregowanej wielkości, czyli tzw. zmiennej syntetycznej. Zmienna syntetyczna pozwala na przejście z opisu wielowymiarowego na jednowymiarowy, co oznacza, że jednostki charakteryzujące się wieloma cechami można opisać za pomocą jednej zagregowanej wielkości. Badania wykazały, że w analizowanych latach najlepsza sytuacja pod względem rozwoju gospodarczego i w zakresie struktury demograficznej wystąpiła w województwie wielkopolskim. Najgorszą sytuację pod względem analizowanych zjawisk odnotowano w województwie świętokrzyskim.
The study covers issues of regional diversification of economic development and demographic structure in Poland in 2006 and 2015. The aim of the work is to identify regional differences in economic development and demographic structure in Poland and to establish a ranking of voivodships in terms of differentiation of economic development and demographic structure. Information originating from the Local Data Bank of the Central Statistical Office [Główny Urząd Statystyczny] was the source of the data. The study period covers 2006 and 2015. One of the taxonomic methods (so-called standard method) was used in the study. Using the taxonomic method allowed us to compare and organize the voivodships from the point of view of economic development and demographic structure. They were organized according to the analyzed phenomena by means of one aggregated size i.e. synthetic variable. The synthetic variable allows moving from a multidimensional description to a one dimensional one, which means that multiple units can be described by one aggregate size. Research showed that in the analyzed years the best situation in terms of economic development and demographic structure occurred in the Wielkopolskie voivodship, while the worst situation in terms of the analyzed phenomena was recorded in Świętokrzyskie voivodship.
Afiliacja: dr hab. Zofia Wyszkowska, prof. nadzw UTP - Wydział Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
mgr Sylwia Serwatka-Bober - Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
E-mail: Zofia Wyszkowska: zofiawyszkowska@cps.pl
Sylwia Serwatka-Bober: sylwia.serwatka@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6851
DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.14
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 1(91)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2018_Z_Wyszkowska_S_Serwatka-Bober_Regionalne_zroznicowanie_rozwoju.pdf271,15 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.