REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6844
Tytuł: Zastosowanie metod zarządzania strategicznego w sektorze publicznym – mapa grup strategicznych wydziałów nauk społecznych
Inne tytuły: Application of strategic management methods in the public sector – the map of strategic groups of faculties of social sciences
Autorzy: Pietrzak, Piotr
Pietrzak, Michał
Słowa kluczowe: sektor publiczny
szkoły wyższe
zarządzanie strategiczne
mapa grup strategicznych
efektywność
public sector
Higher Education Institutions
strategic management
map of strategic groups
efficiency
Data wydania: 2018
Data dodania: 29-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(91) 2018, s. 98-113
Abstrakt: W artykule podjęto dyskusję na temat możliwości wykorzystania mapy grup strategicznych w sektorze publicznego szkolnictwa wyższego. Ponadto przeprowadzono weryfikację empiryczną – tworząc mapę grup strategicznych opartą na danych pochodzących z 33 wydziałów reprezentujących nauki społeczne. W publikacji autorzy wykorzystali podejście zaproponowane przez Warning, zgodnie z którym szkoły wyższe dążą do strategicznego kompromisu między działalnością dydaktyczną a naukową (przy czym w tekście dokonano dodatkowo rozróżnienia na działalność naukową „teoretyczną” i „praktyczną”). Grupowanie wydziałów przeprowadzono opierając na metodzie Warda, stosując odległość euklidesową. Przeprowadzona procedura pozwoliła na wyodrębnienie sześciu grup strategicznych. Ponadto zweryfikowano hipotezę o związku między efektywnością funkcjonowania wydziałów a wyrazistością ich strategii. Proporcjonalnie najwięcej efektywnych wydziałów należy do kategorii jednostek z wyrazistą strategią nastawioną na rozwój naukowy „teoretyczny” lub „praktyczny”.
The paper discusses the potential for using the map of strategic groups in the public higher education sector. In addition, empirical verification was performed – by drawing a map of strategic groups based on data from 33 faculties which represent the social sciences. In this article, the authors have used the approach proposed by Warning, whereby higher education institutions strive for a strategic compromise between teaching and research (additionally we divided research into “theoretical” and “practical” activities). Grouping of faculties was done basing on the Ward method and using the Euclidean distance. The procedure allowed us to distinguish six strategic groups. In addition, the authors hypothesize the correlation between the efficiency of faculty performance and their strategic choices. One could find that the most efficient faculties are those which are different from “stuck-in-the-middle” faculties, namely those with distinctive emphasis on “theoretical” or “practical” research.
Afiliacja: dr Piotr Pietrzak - Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW - Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
E-mail: Piotr Pietrzak: piotr_pietrzak1@sggw.pl
Michał Pietrzak: michal_pietrzak@ sggw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6844
DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.07
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 1(91)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2018_P_Pietrzak_M_Pietrzak_Zastosowanie_metod_zarzadzania_strategicznego.pdf330,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.