REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6840
Tytuł: Ekonomiczne skutki powrotu do niższego wieku przechodzenia na emeryturę
Inne tytuły: The economic effects of returning an earlier state pension age
Autorzy: Wnęk, Filip
Słowa kluczowe: wiek emerytalny
reformy emerytalne
skutki ekonomiczne reform emerytalnych
State pension age
pension reforms
economic consequences from pension reforms
Data wydania: 2018
Data dodania: 28-sie-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Economic Studies, Nr 1(91) 2018, s. 33-49
Abstrakt: Opracowanie przedstawia bieżące wyniki badań dotyczących ekonomicznych skutków obecnej polityki emerytalnej polskiego rządu, którą rozpoczęto w 2016 roku, polegającej na obniżeniu wieku emerytalnego, a także skutków potencjalnych działań przeciwnych do tej polityki. Przeprowadzone przez autora badania obejmują studium literatury oraz statystyczną analizę danych pochodzących z katalogów baz OECD. Artykuł stanowi próbę analizy, w tym m.in. analizę czynników wpływających na powstanie negatywnych ekonomicznych skutków reform emerytalnych. Celem pracy jest wskazanie potencjalnych zagrożeń wynikających z obniżenia wieku przechodzenia na emeryturę w Polsce, a także potencjalnych efektów takiego działania. W tym celu jako hipotezę badawczą przyjęto stwierdzenie, iż ekonomiczne skutki obniżenia wieku przechodzenia na emeryturę będą, w obecnej sytuacji demograficzno-gospodarczej, negatywne dla polskiej gospodarki. W pierwszej części pracy zaprezentowano wpływ wieku przechodzenia na emeryturę na rynek pracy, a także skonfrontowano powszechnie panującą opinię o pozytywnym wpływie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę na stopę zatrudnienia osób młodych (15-24 lat) z zebranymi danymi ekonomicznymi. Wykonano dwa badania bazujące na regresji, wykorzystując dane liczbowe dotyczące 34 państw będących członkami OECD, średniej wszystkich krajów wchodzących w skład OECD, średniej wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz średniej wartości dla krajów będących w Strefie Euro (Euro Area). Wyniki badań nie potwierdziły wskazań opinii publicznej, która stała w opozycji do postawionej głównej hipotezy badawczej. W kolejnej części przenalizowano koincydencję wieku przechodzenia na emeryturę z sytuacją demograficzną kraju i wydolnością jego systemu emerytalnego. Konkluzje wynikające z opracowanych przez autora analiz potwierdzają sformułowaną hipotezę badawczą wraz z hipotezami pomocniczymi, wskazując jednocześnie metody działań gwarantujące odwrócenie niekorzystnych estymowanych konsekwencji w sferze społecznej i gospodarczej, m.in. za pomocą powrotu do koncepcji podwyższenia wieku emerytalnego jako strategii zwiększającej dobrobyt obywateli kraju.
This article presents the results of the latest analysis as regards the possible influence of lowering the State pension age and its effects on the Polish economy after the Presidential and Parliamentary elections that took place in 2015. The author of the article has conducted research that takes into consideration the knowledge obtained from relevant literature and is based on the statistical analysis of numerical data obtained from the OECD. The article is an attempted analysis of factors that, taking into account the country’s current demographic situation, could lead to resultant negative economic consequences from pension reforms. In the first part of the paper, the author hypothesizes the likely impact of the State pension age on the labor market. Along with empirical numerical data, it challenges those widely held opinions as regards any positive effects from a lower state pension age on the employment rate in the 15-24 age group. The paper consists of two pieces of empirical research. First, with a regression on numerical data for the 34 countries that are part of the OECD, it analyses the average values of statistics obtained for countries from the Euro Area and the European Union. The second section of the paper is an analysis of factors that will have an impact on the pension system such as the State pension age, the country’s demographic situation, and the effectiveness of its pension system. The conclusions that emerge from this analysis confirm the research hypotheses, and simultaneously show that important actions should be taken within the economic and social spheres. Inter alia, the raising of the State pension age.
Afiliacja: Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
E-mail: filip.wnek@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/6840
DOI: 10.15290/oes.2018.01.91.03
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Economic Studies, 2018, nr 1(91)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_1_2018_F_Wnek_Ekonomiczne_skutki_powrotu_do_nizszego_wieku.pdf417,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.