REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6610
Tytuł: Iberyjska liga językowa
Inne tytuły: Asociación de lenguas ibéricas
Iberian Sprachbund
Autorzy: Perlin, Jacek
Słowa kluczowe: liga językowa
upodobnienie hiszpańskiego do baskijskiego
Sprachbund
assimilation of Spanish to Basque
asimilación del español al vasco
Data wydania: 2017
Data dodania: 29-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 17, 2017, s. 327-332
Abstrakt: Języki sąsiadujące ze sobą często w sposób znaczący wpływają na siebie. Wynikiem takiej sytuacji może być powstanie tzw. ligi językowej. Jest to przypadek języków iberyjskich, które wykazują liczne rzadkie typologicznie cechy fonetyczne, morfologiczne i składniowe. Cechy te nie pochodzą z łaciny nawet w romańskich językach Półwyspu Iberyjskiego. Istnienie iberyjskiej ligi językowej jest dowodem, że kontaktujące się języki mogą upodabniać się do siebie pod pewnymi względami a jednocześnie różnicować się. Ciekawym przypadkiem jest hiszpański, który w wyniku ewolucji upodobnił się bardzo fonetycznie do baskijskiego. Dowodzi to, że mały lokalny i ograniczony terytorialnie język może w istotny sposób oddziałać na język duży i politycznie znaczący.
Languages in contact sometimes influence each other considerably. The result of such a situation can be the formation of so called Sprachbund or association of languages. It was the case of the Iberian languages which have a lot of typologically rare phonetic, morphologic and syntactic common features. These features are not of Latin origin even in Romanian languages of Iberian Peninsula. The existence of the Iberian Sprachbund is a proof that tongues in contact can become similar from some points of view, diversifying in the same time. An interesting case is Spanish Language which during its evolution has become phonetically very similar to Basque. It is a proof that a small language can significantly influence a very big and important one.
Las lenguas en contacto muy frecuentemente se influyen. Esta situación puede dar inicio a la formación de la así llamada asociación de lenguas o sprachbund. Es el caso de las lenguas ibéricas que se caracterizan por unos rasgos fonéticos, morfológicos y sintácticos tipológicamente raros. Esos rasgos no provienen del latín ni siquiera en las lenguas románicas de la Península Ibérica. La existencia de la asociación de lenguas ibérica es una prueba de que idiomas en contacto pueden asimilarse mutuamente desde unos puntos de vista y –al mismo tiempo– ir diferenciándose. Un caso interesante lo constituye el castellano que en copnsecuencia de su evolución se ha asemejado considerablemente en el subsistema fonético al vasco. Esto comprueba que una pequeña lengua local, territorialmente muy limitada, puede tener un impacto considerable en una lengua mucho mayor y políticamente importante
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
E-mail: j_perlin@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6610
DOI: 10.15290/baj.2017.17.22
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2017, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_17_2017_J_Perlin_Iberyjska_liga_jezykowa.pdf112,83 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.