REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6605
Tytuł: Hiszpański jako język obcy i język obcości w powieści Colma Tóibína Południe
Inne tytuły: Spanish as a foreign language and a language of alienation in Colm Tóibín’s South
Español como lengua extranjera y lengua de extranjeridad el la novela sur de Colm Tóibín
Autorzy: Kucała, Bożena
Słowa kluczowe: Colm Tóibín
emigracja
frankistowska Hiszpania
komunikacja międzykulturowa
bariery językowe
emigration
Francoist Spain
intercultural communication
language barrier
emigración
España de Franco
comunicación intercultural
barreras lingüísticas
Data wydania: 2017
Data dodania: 29-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Archiwum Językowe, nr 17, 2017, s. 303-315
Abstrakt: Artykuł analizuje powieść Colma Tóibína Południe jako zapis wewnętrznej przemiany bohaterki, wywołanej kontaktem z obcą kulturą. Wyjazd z Irlandii jest dla Katherine Proctor przede wszystkim ucieczką od rodzinnej i narodowej historii, ale osiedlenie się w Hiszpanii nie prowadzi do pełnej asymilacji w nowym środowisku. Artykuł podkreśla, że do poczucia wyobcowania w istotnym stopniu przyczynia się początkowa nieznajomość języka; nawet jednak po opanowaniu hiszpańskiego (a później także katalońskiego) w stopniu komunikacyjnym przeszkodą w porozumiewaniu się pozostaje brak zrozumienia kontekstu kulturowego. Stopniowe odkrywanie pewnych zbieżności w historii Hiszpanii i Irlandii pozwala natomiast bohaterce na lepsze zrozumienie własnego kraju i akceptację swej irlandzkiej tożsamości.
This article analyses Colm Tóibín’s novel South as an account of the heroine’s inner transformation, prompted by her contact with an alien culture. Katherine Proctor’s departure from Ireland is primarily an escape from familial and national history, but settlement in Spain does not lead to full assimilation in a new environment. The article stresses that Katherine’s sense of alienation is compounded by her initial ignorance of the language; however, even after she acquires a working knowledge of Spanish (and later also Catalan), her lack of knowledge about the cultural context in which the language functions continues to impede communication. On the other hand, the heroine’s gradual discovery of certain convergences between Spanish and Irish histories enables her to understand her own country better and to come to terms with her Irishness.
El artículo analiza la novela de Colm Tóibín Sur desde el punto de vista de la escritura de la metamórfosis interna de la protagonista que se produce en el contacto que ella tiene con una cultura extranjera. La salida de Irlanda, es para ella una huída de su historia familiar y nacional, sin embargo el hecho de establecerse en España no la lleva a una asimilación en un nuevo contexto cultural. El autor subraya que el desconocimiento de la lengua es un factor que provoca el sentimiento de aislamiento. Incluso, después de haber dominado el castellano y luego el catalán, la protagonista no es capaz de comunicar bien porque no entiende el nevo contexto cutural. Solo gracias al descubrimiento paulatino de la historia de España e Irlanda le permite comprender mejor su país y aceptar su identidad irlandesa.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
E-mail: bozena.kucala@uj.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6605
DOI: 10.15290/baj.2017.17.20
ISSN: 1641-6961
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Archiwum Językowe, 2017, nr 17

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BAJ_17_2017_B_Kucala_Hiszpanski_jako_jezyk_obcy.pdf173,11 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.