REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6587
Tytuł: Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna a rozwój energetyki w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Inne tytuły: Social, economic, and territorial cohesion and growth of energy sector in Strategy for Responsible Development
Autorzy: Graczyk, Andrzej
Słowa kluczowe: Polska
rozwój
energetyka
spójność
Poland
development
energy sector
cohesion
Data wydania: 2017
Data dodania: 24-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(90) 2017, s. 206-213
Abstrakt: Celem artykułu jest ocena wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) zapisów dotyczących spójności oraz ocena wizji rozwoju energetyki pod kątem jej wpływu na wzmacnianie spójności. Podstawowe znaczenie w Strategii ma spójność społeczna. Polityka regionalna ma zapewniać osiąganie spójności terytorialnej i zrównoważenie rozwoju kraju. Selektywne podejście do polityki regionalnej, uwzględniające ujęcie sektorowe, mogłoby służyć rozwojowi z wykorzystaniem lokalnych zasobów. Jednak w Strategii założono prymat technologii węglowych w wytwarzaniu energii, scentralizowany model wytwarzania energii elektrycznej oraz preferencje dla stabilnych źródeł odnawialnych. Będzie to godzić w osiąganie celów w zakresie spójności: społecznej, ekonomicznej i terytorialnej. Spowoduje duży wzrost kosztów wytwarzania, a w ślad za tym, cen energii dla odbiorców. Za właściwy można uznać kierunek działań określanych jako energetyka rozproszona. Będą temu także sprzyjać istniejące i zapowiadane zasady finansowania inwestycji ze źródeł unijnych.
The aim of this paper is to assess the provisions concerning cohesion included in the 2020 Strategy for Responsible Development (with a view to 2030) and to assess the vision of the development of energy in terms of its impact on strengthening cohesion. Social cohesion is a key notion in the document. Regional policy is to ensure territorial cohesion and sustainable development of the country. A selective approach to regional policy, taking into account a sectoral approach, could foster development based on local resources. However, the Strategy assumes the priority of carbon technology in the generation of energy, a centralized model of electricity generation, and preference for sustainable renewable sources. This will make it difficult to achieve the goals of social, economic, and territorial cohesion, which can result in a significant increase in manufacturing costs and thus higher energy prices for consumers. What should be regarded as a strength of the Strategy is the proposed development of distributed generation of energy. It will also be supported by the existing and announced rules for financing EU investments.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: andrzej.graczyk@ue.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6587
DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.15
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 6(90)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_6_2017_A_Graczyk_Spojnosc_spoleczna_gospodarcza_i_terytorialna.pdf197,67 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.