REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6581
Tytuł: Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle zmian systemowych
Inne tytuły: Income inequalities and poverty in Poland in context of economic transition
Autorzy: Tusińska, Magdalena
Słowa kluczowe: system gospodarczy
nierówności dochodowe
ubóstwo
transformacja gospodarcza
europejski model społeczny
economic system
income inequalities
poverty
economic transition
European social model
Data wydania: 2017
Data dodania: 22-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(90) 2017, s. 124-133
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie tendencji zmian poziomu nierówności dochodowych i ubóstwa w Polsce w kontekście zmian systemowych, zachodzących w kraju po drugiej wojnie światowej do czasów obecnych. Postawiono hipotezę, że sam poziom nierówności nie jest wystarczający do oceny tego zjawiska, gdyż istotną rolę odgrywa jego percepcja przez społeczeństwo determinowana czynnikami specyficznymi dla danego kraju. W treści artykułu omówiono kontrowersje związane z kryterium „sprawiedliwego podziału dochodu” oraz zaprezentowano dane statystyczne dotyczące nierówności i ubóstwa, a następnie zestawiono je z opinią społeczeństwa na temat tych zjawisk. Pozwoliło to na wyciągnięcie wniosków, że Polska jest krajem o przeciętnych nierównościach, a na ich ocenę nie bez wpływu pozostaje ciągłość instytucji nieformalnych.
The aim of this paper is to present the level of income inequalities and poverty in Poland. These phenomena are discussed in the context of changes in the economic system which have taken place since the end of the Second World War. The author puts forward a hypothesis that not only the level of disparity itself is crucial but also its perception by society, which is determined by country-specific factors. The paper discusses the controversies associated with the criterion of ‘fair income distribution’ and presents data concerning inequalities and poverty. It can be concluded that income disparities and poverty in Poland are average and that their assessment is sometimes affected by the normative approach to the issue and continuity of informal institutions.
Afiliacja: Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
E-mail: magdalena.tusinska@ue.katowice.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6581
DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.10
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 6(90)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_6_2017_M_Tusinska_Nierownosci_dochodowe_i_ubostwo_w_Polsce.pdf228,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.