REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6579
Tytuł: Kreacja przedsiębiorczości zależnej od funduszy publicznych (wybrane aspekty i przykłady)
Inne tytuły: Creation of entrepreneurship dependent on public funds: selected aspects and examples
Autorzy: Jegorow, Dorota
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość zależna
fundusze europejskie
fundusze publiczne
entrepreneurship subsidiary
EU funding
public funds
Data wydania: 2017
Data dodania: 22-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(90) 2017, s. 93-106
Abstrakt: Celem niniejszego opracowania teoriopoznawczego jest wskazanie związku między rozwojem przedsiębiorczości a dostępem do subsydiów publicznych. Polska praktyka gospodarcza dostarcza licznych dowodów na to, że dostęp do szerokiego spektrum bezzwrotnych środków pomocowych przeznaczanych zarówno na realizację zadań publicznych, jak i dofinansowanie prywatnej działalności komercyjnej wpłynął na wykształcenie nowej formy aktywności gospodarczej w ramach „przedsiębiorczości zależnej” od zewnętrznych subsydiów. Studia literaturowe połączone z analizą ilościową świadczą o tym, że jest to problematyka mająca wyraźnie ekspansywne przełożenie na praktykę gospodarowania, a jednocześnie charakteryzuje się deficytem naukowego rozpoznania. Zaprezentowana analiza wpisuje się w nurt rozważań współczesnej ekonomii w ramach instytucjonalnych uwarunkowań gospodarki.
The aim of this paper is to show the relationship between the development of entrepreneurship and access to public subsidies. Polish economic practice provides evidence that access to a wide range of non-refundable aid, earmarked for the execution of tasks of public and private activity, gave rise to a new form of economic activity within the "entrepreneurship subsidiary" of external subsidies. Literature studies combined with quantitative analysis indicate that although the issue is of great interest among the potential beneficiaries of the wide range of offered subsidies, it is at the same time characterized by a deficit of scientific diagnosis. The presented analysis is part of the modern economic debate on the institutional framework of the economy.
Afiliacja: Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
E-mail: dorotajegorow@kul.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6579
DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.08
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 6(90)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_6_2017_D_Jegorow_Kreacja_przedsiebiorczosci_zaleznej_od_funduszy_publicznych.pdf263,45 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.