REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6576
Tytuł: Taksonomiczna analiza zróżnicowania rozwoju rynku pracy na Litwie w latach 2004-2014
Inne tytuły: Taxonomic analysis of development disparities of Lithuanian labour market in 2004-2014
Autorzy: Roszkowska, Ewa
Lašakevič, Regina
Słowa kluczowe: rynek pracy
okręg
wielowymiarowa analiza porównawcza
metoda porządkowania liniowego
metoda Warda
labour market
district
multi-dimensional comparative analysis
linear ordering method
Ward’s method
Data wydania: 2017
Data dodania: 21-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(90) 2017, s. 42-61
Abstrakt: W opracowaniu podjęto próbę oceny zróżnicowania rozwoju rynku pracy w poszczególnych okręgach Litwy w latach 2004-2014. Prezentowane w artykule badanie składa się z dwóch etapów. Na pierwszym z nich dokonano analizy sytuacji na rynku pracy okręgów Litwy w latach 2004-2014. Stosując syntetyczny wskaźnik rynku pracy, wyznaczono rankingi okręgów Litwy oraz dokonano porównania zróżnicowania rozwoju rynku pracy w okręgach Litwy w badanym okresie. Na drugim etapie za pomocą metody porządkowania nieliniowego Warda wyodrębniono jednorodne grupy okręgów ze względu na podobną sytuację na rynku pracy. W latach 2004-2014 zaobserwowano wzrost międzyregionalnego zróżnicowania rozwoju rynku pracy okręgów Litwy. Najlepszą sytuację na rynku pracy w tym okresie odnotowano w okręgach: wileńskim, kowieńskim i kłajpedzkim. Wykorzystano dane Departamentu Statystyki Litwy.
The paper attempts to assess the disparities in the development of the labour market in particular districts of Lithuania between 2004 and 2014. The study presented in the paper consists of two stages. The first one analyzes the situation of the labour market in the districts of Lithuania between 2004 and 2014. Using the synthetic indicator of the labour market, the Lithuanian districts are ranked and the development of the labour market in these districts is compared over the period considered. In the second stage, Ward's non-linear sorting method is used to divide the districts into homogeneous according to the situation in the labour market. In the years 2004-2004, there was an increase in interregional differences in the development of the labour market in the districts of Lithuania. The best situation during the period under review was noted in Vilniaus, Kauno, and Klaipėdos districts. The author uses data of the Lithuanian Department of Statistics.
Afiliacja: dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
mgr Regina Lašakevič - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: Ewa Roszkowska: e.roszkowska@uwb.edu.pl
Regina Lašakevič: r.klukowska@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6576
DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.05
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WEI)
Artykuły naukowe (WEiF)
Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 6(90)

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.