REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6573
Tytuł: Współczesne wyzwania ekologiczne – w kierunku homo oecologicus?
Inne tytuły: Contemporary ecological challenges: towards homo oecologicus?
Autorzy: Baran, Bernadeta
Słowa kluczowe: ekologizm
zrównoważony rozwój
ekofilozofia
ecologism
sustainable development
ecosophy
Data wydania: 2017
Data dodania: 21-maj-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 6(90) 2017, s. 3-11
Abstrakt: Celem artykułu jest wskazanie, że „zrównoważona przyszłość”, jako efekt realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, nie jest realna w obliczu skali i tempa przeobrażeń w środowisku. Trwałości ekosystemów, tak poważnie naruszonych, nie uda się przywrócić bez zmiany obecnych wzorców produkcji i konsumpcji. Szerzenie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i konsumpcji zrównoważonej opartej na proekologicznych stylach życia może stanowić punkt wyjścia w procesie kreowania pozytywnych zmian w relacji człowiek – środowisko. Niemniej jednak warunkiem pozytywnych zmian jest ugruntowanie tzw. głębszej świadomości ekologicznej, której istotą jest, odmienny od współcześnie akceptowanego, paradygmat rozumienia świata przyrody oraz miejsca i roli człowieka w środowisku.
The aim of the paper is to demonstrate that 'sustainable future', being an effect of implementing the concept of sustainable development, is not realistic given the scale and pace of environmental transformation. The sustainability of ecosystems, so seriously affected, cannot be restored without changing current production and consumption patterns. The promotion of the idea of corporate social responsibility and sustainable consumption based on environmentally friendly lifestyles can be a starting point in the process of creating positive changes in the human-environmental relationship. However, the prerequisite for positive change is to strengthen the so-called deeper ecological awareness, the essence of which is a new paradigm - different from the one accepted today - of understanding the natural world and the place and role of man in the environment.
Afiliacja: Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
E-mail: bernadeta.baran@ue.wroc.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/6573
DOI: 10.15290/ose.2017.06.90.01
ISSN: 1506-7637
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Optimum. Studia Ekonomiczne, 2017, nr 6(90)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Optimum_6_2017_B_Baran_Wspolczesne_wyzwania_ekologiczne.pdf194,55 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.