REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6393
Tytuł: Хата як вобраз снабачанняў (паводле сучасных аповедаў з Берасцейшчыны)
Inne tytuły: Dom jako obraz marzeń sennych (według współczesnych opowiadań z rejonu brzeskiego)
Home in dreams (based on an example of stories in Brests region)
Autorzy: Швед, Iна
Słowa kluczowe: obraz
znak-symbol
dom
ludowa interpretacja marzeń sennych
image
sign-sacrament
home
folk interpretations of dreams
Data wydania: 2017
Data dodania: 26-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 305-318
Abstrakt: W artykule omówiono miejsce obrazu domu w ludowych interpretacjach snów, zapisanych na początku XXI wieku w rejonie brzeskim. Sformułowano wniosek, że dom zajmuje ważne miejsce w strukturze i treści powstałych narracji na temat snów. Często dom pojawia się z „dominantą semantyczną”(termin B. Uspieńskiego), istotną w tłumaczeniu snów. Wokół obrazu domu pojawiają sie inne elementy symboliczne związane z ważnymi wydarzeniami z życia osoby śniącej lub jej krewnych. Interpretacja marzeń sennym może opierać się na obrazie domu i związanych z nim przedmiotów, a pojawiające się postacie należy interpretować jako znak-omen. Związek znaku-symbolu z jego interpretacją i znaczeniem ma charakter mitologiczny, zachowany w określonych wierzeniach, ludowych tekstach i obrzędach, głównie pogrzebowych. Narrator może utrwalić obraz domu jako precyzyjnie nakreślony znak lub wprowadzać go w ramy statyczne lub w dynamiczną treść. Sny z obrazem domu mają różne znaczenie, od interpretacji mitycznych po estetyczne.
The article presents the image of home established in folk interpretations of dreams, recorded at the beginning of the 21st century in Brest region. It is concluded that home occupies an important place in the structure and the history of narratives about dreams. It often acts as a “semantic mode” (B. Uspensky’s term), which determines the interpretation of dreams. This image is accompanied by other elements connected with significant events in either a dreamer’s life or his relatives’ life. Interpretations of dreams can be based on the idea that home, related objects and characters are signs or omens. The connection of the sign-omen with its interpretation and meaning is often mythological, fixed in certain beliefs, folklore texts and rituals, mainly of burial-funeral character. The narrator can fix the image of home as a clearly marked sign, or can introduce it into a static picture or a dynamic plot. Dreams with the image of home have different meanings that fluctuate from mythical to aesthetic interpretations.
Afiliacja: Брэсцкi дзяржаўны ўнiверсiтэт iмя А.С. Пушкiна
Nota biograficzna: Szwed Ina (Швед Iна), doktor habilitowana nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa i folklorystyki, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. S. Puszkina, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa (profesor).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6393
DOI: 10.15290/bb.2017.09.22
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_9_2017_I_Швед_Хата_як_вобраз_снабачанняу.pdf278,56 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.