REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6385
Tytuł: Topos domu w powieściach Wałerija Szewczuka: „Дiм на горi”, „Привид мертвого дому”
Inne tytuły: Топос дiму у романах Валерия Шевчука: “Дiм на горi”, “Привид мертвого будiнку”
The topos of home in V. Shevchuk’s novels “House on the Hill” and “Specter of the Dead House”
Autorzy: Zambrzycka, Marta
Słowa kluczowe: будинок
iдентичнiсть
українська проза
iсторiя
культура
home
identity
Ukrainian prose
history
culture
Data wydania: 2017
Data dodania: 23-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 229-242
Abstrakt: Дiм, це одне з ключових понять культури. Символ дому є також одним з найважливiших у прозi українського письменника Вулерiя Шевчука. Лiтературний топос дому з’явля ться майже у всiх романах цього автора. Образ дому в творах Шевчука символiзу всесвiт духовних, етичних та моральних цiнностей. В творчостi цього автора дiм ма рiзноманiтну символiку та рiзнi значення: це “обiцяна земля”, “втрачений рай”, “анклав миру та безпеки”, “храм духовних цiнностей” але також простiр болючих, негативних спогадiв, Але, головне, що дiм у творчостiШевчука, це перед усiм символ самої людини, її внутрiшнього свiту. У цьому текстi я аналiзую топос дому в двох романах: “Дiм на горi” та “Привид мертвого будинку”.
Home – one of the key concepts of culture – occupies an important place in the prose of a Ukrainian writer Walery Shevchuk. Literary topos of home appears in almost all his novels. The image of home in Shevchuk’s works symbolizes the universe of spiritual, ethical and moral values. It is understood in various ways: as a “promised land” where a hero goes, as a “lost paradise”, as an enclave of peace and security, as a man-made temple, or as a space of painful negative memories, In all of these ways there is a symbol of man, his inner world. In this text I analyze the symbol of home in two novels: “House on the Hill” and “Specter of the Dead House”.
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Zambrzycka Marta, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Ukrainistyki (adiunkt).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6385
DOI: 10.15290/bb.2017.09.16
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_9_2017_M_Zambrzycka_Topos_domu_w_powiesciach_Walerija_Szewczuka.pdf278,64 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.