REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6377
Tytuł: Лейтматыў дому ў рамане Янкi Брыля “Птушкi i гнëзды”
Inne tytuły: Lejtmotyw domu w powieści Janki Bryla „Ptaki i gniazda”
The leitmotif of home in Yanka Bryl’s novel “Birds and nests”
Autorzy: Нiкiфарава, Вольга
Słowa kluczowe: lejtmotyw
powieść liryczna
miejsce zamieszkania
dom
wszechświat
czas i przestrzeń
ojczyzna i obca ziemia
wolność i niewola
leitmotif
lyrical novel
dwelling
house
Universe
time and space
homeland and foreign land
freedom and captivity
Data wydania: 2017
Data dodania: 23-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 139-154
Abstrakt: W artykule omówiono semantyczną złożoność i fundamentalne strukturalne znaczenie lejtmotywu domu w lirycznej powieści Janki Bryla „Ptaki i gniazda”. Poszukiwanie domu i ojczyzny jest najważniejszym czynnikiem ewolucji głównego bohatera Andreja Runiewicza. Definiuje ono również strukturę powieści. Topos domu jest głównym lejtmotywem, który pojawia sie na przeciwnych biegunach semantycznych, takich jak obca ziemia – ojczyzna, niewola – wolność.
The article discusses semantic complexity and fundamental structural importance of the leitmotif of home in Yanka Bryl’s lyrical novel “Birds and nests”. The searching of home and homeland is the most important factor in the evolution of Andrey Runevich, the main character of the novel. It also defines the content and the structure of the novel. Topos of home becomes one of the most principal leitmotifs which appears between sense poles of foreign land and homeland, captivity and freedom.
Afiliacja: Гродзенскi дзяржаўны ўнiверсiтэт iмя Янкi Купалы
Nota biograficzna: Nikifarawa Wolga (Нiкiфарава Вольга), doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Rosyjskiej i Obcej (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6377
DOI: 10.15290/bb.2017.09.10
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BB_10_9_2017.pdf301,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.