REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6374
Tytuł: Об «экспериментальном» стихотворении Яна Чиквина «Размова... ...сусветаў»: идеи времени и формы времени
Inne tytuły: O „eksperymentalnym” wierszu Jana Czykwina „Rozmowa wszechświatów”: idee i formy czasu
On “experimental” poem by Jan Chykvin “Razmova susvietau”: the idea of time and the form of time
Autorzy: Зарембо, Людмила
Słowa kluczowe: treść ideowa
poetyka
historia twórcza
osobiste początki
synteza
uogólnienie artystyczne
ideational content
poetics
creative history
personal beginnings
synthesis
artistic generalization
Data wydania: 2017
Data dodania: 23-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 109-117
Abstrakt: W artykule omówiono jako „eksperymentalny” wiersz Jana Czykwina „Rozmowa wszechświatów”. Istota nietradycyjnego podejścia i jego źródła widoczne są w teorii o komunikatywnym charakterze sztuki. Na ideową treść utworu składa się przekonanie o estetycznej harmonii poezji jako potencjału, którego głównym celem jest rozwiązanie problemów etycznych ludzkiego istnienia.
The article discusses “experimental” poem by Jan Chykvin “Razmova susvietau”. The meaning of the non-traditional approach and its sources appear in the theory of communicative nature of art. The ideational content of the poem is represented by the belief that aesthetic harmony of poetry is a potential to solve ethical problems of human existence.
Afiliacja: Белорусский государственный университет, Минск
Nota biograficzna: Zaremba Ludmiła (Зарэмбo Людмiла), doktor nauk filologicznych w zakresie literaturoznawstwa, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Wydział Filologiczny, Katedra Literatury Białoruskiej (docent).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6374
DOI: 10.15290/bb.2017.09.07
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.