REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6370
Tytuł: Верш Яна Чыквiна “Даўно нежывы бацька полем iдзе”: моўныя i сэнсавыя перакрыжаваннi
Inne tytuły: Wiersz Jana Czykwina „Dawno umarły ojciec polem idzie”: na skrzyżowaniu języka i znaczenia
Jan Chykvin’s poem “Dauno nezhyvy batska polem idze”: intersections of language and meaning
Autorzy: Машчэнская, Людмiла
Słowa kluczowe: kontekst wertykalny
referencyjna i poetycka funkcje języka
antynomie
egzegeza
alegorie
przypowieść
vertical context
referential and poetic functions of language
antinomies
exegesis
allegories
parable
Data wydania: 2017
Data dodania: 22-mar-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białorutenistyka Białostocka, T. 9, 2017, s. 35-55
Abstrakt: W artykule omówiono treść komunikatywno-pragmatyczną i kulturoznawczą wiersza Jana Czykwina „Dawno umarły ojciec polem idzie”. Przedmiotem badania są różne rodzaje antynomii, środki stylotwórcze, struktura tekstowa i znaczeniowa, organiczna więź z przypowieścią o siewcy (Łk 8, 5–15), sztuka staroruska i synergiczny obraz świata antropologii chrześcijańskiej.
The author of the article discusses communicative-pragmatic and cultural information in the poem “Dauno nezhyvy batska polem idze” by Jan Chykvin. The following problems are analyzed: types of antinomy, style-forming devices, textual structure and meaning, organic link with the Parable of the Sower, Old Ruthenian art and synergic image of the world in Christian anthropology.
Afiliacja: Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт, Мiнск
Nota biograficzna: Maszczenskaja Ludmiła (Машчэнская Людмiла), doktor habilitowana nauk filologicznych w zakresie językoznawstwa, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Wydział Filologiczny, Katedra Języka Rosyjskiego (profesor).
URI: http://hdl.handle.net/11320/6370
DOI: 10.15290/bb.2017.09.03
ISSN: 2081–2515
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białorutenistyka Białostocka, 2017, tom 9

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.