REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6252
Tytuł: Византийский неоплатонизм и западная средневековая мистика: реминисценции христологии Максима Исповедника в учении Бернарда Клервоского
Inne tytuły: Byzantine Neoplatonism and Western medieval mysticism: reminiscences of Christology Maximus the Confessor in the mystical doctrine of Bernard of Clairvaux
Bizantyjski Neoplatonizm i Zachodnia średniowieczna mistyka: wspomnienia chrystologii Maksyma Wyznawcy w mistycznej doktrynie Bernard z Clairvaux
Autorzy: Тимофеев, А. В.
Słowa kluczowe: Byzantine Neoplatonism
Western medieval mysticism
grace
free will
synergy
stages of love
bizantyjski neoplatonizm
zachodnia średniowieczna mistyka
łaska
wolna wola
synergia
etapy miłości
византийский неоплатонизм
западная средневековая мистика
благодать
свобода воли
синергия
ступени любви
Data wydania: 2017
Data dodania: 31-sty-2018
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Elpis, T. 19, 2017, s. 35-42
Abstrakt: The article considers the correlation between the Christological doctrine of Maximus the Confessor and mystical teachings of St. Bernard of Clairvaux. Analyzed the ideological parallels provisions on synergies divine and human will, sequence degrees of freedom and Christian love in the teachings Christian thinkers.
W artykule autor rozważa korelację pomiędzy doktryną chrystologiczną Maksyma Wyznawcy a mistyczną nauką świętego Bernarda z Clairvaux. Analizie poddano ideologiczne paralele dotyczące synergii boskiej i ludzkiej woli oraz stopnie sekwencji wolności i miłości chrześcijańskiej w naukach chrześcijańskich myślicieli.
В статье рассматриваются корреляционные связи между христологической доктриной Максима Исповедника и мистическим учением св. Бернарда Клервоского. Анализируются идейные параллели положений о синергии божественной и человеческой воли, стадиальности свободы и христианской любви в учениях христианских мыслителей.
Afiliacja: Национальный Горный Университет, Кафедра Философии и Педагогики, Днепр, Украина
E-mail: 201119741974@mail.ru
URI: http://hdl.handle.net/11320/6252
DOI: 10.15290/elpis.2017.19.05
ISSN: 1508-7719
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Elpis, 2017, T. 19

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.