REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/6245
Tytuł: Fantastyczne podróże barona Brambeusa
Inne tytuły: The Fantastic Journeys of Baron Brambeus
Fantastische Reisen des Barons Brambeus
Autorzy: Sękowski, Józef
Redaktor(rzy): Burzka-Janik, Małgorzata
Ławski, Jarosław
Tłumacz: Olechowski, Witalis
Słowa kluczowe: Józef Sękowski
Czarny Romantyzm
Data wydania: 2017
Data dodania: 30-sty-2018
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Wydawnictwo PRYMAT
Seria: Czarny Romantyzm;Tom XXXIII
Abstrakt: Jest to pierwsze od prawie stu pięćdziesięciu lat wydanie „Wielkiego posłuchania u Lucypera” (1832) i „Fantastycznych podróży barona Brambeusa” (1833), napisanych przez Józefa Sękowskiego (1800–1858). Sękowski, wybitnie zdolny orientalista i pisarz, owiany jest w kulturze polskiej najczarniejszą legendą narodowego renegata, utwierdzoną przez opinię samego Adama Mickiewicza wygłoszoną w wykładach w Collége de France. To Mickiewicz zaliczył Sękowskiego do „grupy pisarzy zdrajców”, „gdzie indziej nie znanych, pisarzy dopuszczających się zdrady głównej, którzy zapierają się wiary ojczystej, przeszłości ojczystej, usiłują oczernić dzieje, obyczaje Polski, zniesławić charakter narodowy, ażeby tylko uniknąć prześladowania niszczącego tych, co służą idei polskiej – ażeby pozyskać łaski ciemięzców. Była to opinia niebezpodstawna. Sękowski dokonał po 1832 roku apostazji narodowej, przeistaczając się w Rosjanina, jednego z najwierniejszych poddanych cara i jego imperialnego mechanizmu państwowego. Choć wpływ na tę decyzję miały także czynniki osobiste, Sękowski przypisany został do rzędu twórców niegodnych badania. A pisał przecież najpierw po polsku, rosyjsku i po francusku. Był poliglotą, znawcą języków orientalnych. Już po apostazji liczne utwory publikował najpierw po polsku, potem po rosyjsku, by w końcu stać się pisarzem, publicystą, redaktorem w pełni rosyjskojęzycznym. Bez wątpienia jednak, ciesząc się coraz większym uznaniem badaczy rosyjskich, Sękowski nie może być uznany za pisarza tylko rosyjskiego. Jest pisarzem dwukulturowym, w którego biografii ostrą aksjologicznie cezurę stanowi zerwanie ze swą polskością. Sto sześćdziesiąt lat po śmierci Sękowskiego – zdolnego prozaika romantycznego – niesłychanie utalentowanego poligloty, orientalisty, redaktora – możemy i powinniśmy przypomnieć jego prozę. Pisana zrazu po polsku, przeszła ona do języka i kultury rosyjskiej. W prozie tej, inaczej niż w biografii, nie znać tej cezury, która tak dzieli polski i rosyjski etap życia pisarza. Sękowski jest w niej przede wszystkim romantykiem, czerpiącym z dojrzałych doświadczeń prozy zachodnioeuropejskiej, polskiej, rosyjskiej, wzbogacającym ją o elementy orientalne i nieunikającym intertekstualnych gier, pastiszu, parodii, ironii i satyry. „Wielkie posłuchanie u Lucypera” (opublikowane najpierw po polsku) i „Fantastyczne podróże barona Brambeusa” (powstałe po rosyjsku i przełożone przez Witalisa Olechowskiego) jawią się z tej perspektywy jako jeden z rzadkich estetycznych pomostów między kulturą polską i rosyjską. Tym ciekawszych, że wykorzystujących parodystycznie konwencję czarnego romantyzmu.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: JOANNA DZIEDZIC – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturo­znawstwa, od 1999 r. pracownik Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, adiunkt w Katedrze Rosyjskiej Literatury Dawnej. W 2010 r. obroniła przygotowywaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Jana Czyk­wina rozprawę doktorską „Fiodor Tiutczew. W kręgu rozmyślań filozoficznych i koncepcji estetycznych”. Zainteresowania badawcze: rosyjska literatura dawna, poezja rosyjska ze szczególnym uwzględnieniem nurtu „poezji czystej”, idea „sztuki czystej” w literaturze rosyjskiej i europejskiej w XIX wieku. Autorka studiów z literatury rosyjskiej, wśród nich: Afanasij Fet w krytyce zachodniej, „Acta Polono­‑Ruthenica”, Olsztyn 2012, nr XVII, s. 19­–26; Portret Anny Fiodorowny Tiutczewej w świetle jej memuarystyki, w: Kobiety w literaturze i społeczeństwie, pod red. W. Jakimiuk­‑Sawczyńskiej, Białystok 2012, s. 25–34; Echa Roku Czesława Miłosza w Rosji, w: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza, pod red. A. Janickiej, K. Korotkicha, J. Ławskiego, Białystok 2012, s. 239–248; Poeta i polityk o kondycji człowieka (antropologiczna historiozofia Fiodora Tiutczewa), w: Антропология литературы: методологические аспекты проблемы. Сборник научных статей в 3 частях, ч. 2, Гродно 2013, с. 37­–44; Senilia Fiodora Tiutczewa, w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury. Seria II. Zapisy i odczytania, pod red. A. Janickiej, E. Wesołowskiej, Ł. Zabielskiego, Białystok 2013, s. 221–234; Польша в творческом наследии Федора Тютчева, w: Актуальные вопросы изучения духовной культуры в контексте диалога цивилизаций Россия­–Запад–Восток, Москва–Ярославль 2014, с. 149 –153. Redaktor naukowy tomu Topos domu w literaturach i językach wschodniosłowiańskich, Białystok 2016. Współorganizator, sekretarz konferencji naukowych („Feminizm, gender i queer – wczoraj i dziś. Obraz kobiety w literaturze”, Białystok 2013; „Meta­morfozy kobiecości w życiu i literaturze”, Białystok 2014; „Estetyczne modele literatury rosyjskiej”, Białystok 2015; „Topos domu w literaturach wschodnio­słowiańskich”, Białystok 2016). W 2016 roku była promotorem pomocniczym pracy Aleksandry Kołodziejczak (rozprawa „Moje wspomnienia” księcia Włodzimierza Mieszczerskiego. Poetyka – portret elity rosyjskiej – wizja kultury polskiej). Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego Naukowej Serii Wydawniczej „Collo­quia Orientalia Bialostocensia”, a także kierownikiem zadania badawczego: „Zagadnienia teorii i historii literatury rosyjskiej X–XIX w.; poezja rosyjska XVIII wieku i epoki popuszkinowskiej w kontekście literatury europejskiej”. Wieloletni opiekun Koła Naukowego Studentów Rusycystów.
MAŁGORZATA BURZKA­‑JANIK – dr, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim i Studium Literacko­‑Artystycznego w Krakowie przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa uzyskała w 2007 roku na podstawie rozprawy doktorskiej na­pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Jokiel. W latach 2007–2008 nauczyciel akademicki Uniwersytetu Opolskiego, w latach 2008–2013 i od 2107 roku pracownik naukowo­‑dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego, adiunkt w Instytucie Polonistyki i Kulturo­znawstwa w Zakładzie Polonistyki Stosowanej. Współpracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Od 2013 roku Prezes Towarzystwa im. Adama Mickiewicza Oddział w Opolu. Zajmuje się badaniami nad XIX wie­kiem i wybranymi aspektami literatury XX­‑wiecznej. Opublikowała książki pod tytułem: W poszukiwaniu centrum. Dom i bezdomność w życiu i twórczości Ada­ma Mickiewicza (Opole 2009) oraz „Tyle naraz świata…”. Szkice o poezji Wisławy Szymborskiej (Opole 2012). Autorka tekstów i recenzji w tomach zbiorowych, pismach naukowych i li­terackich („Kwartalnik Opolski”, „Wiek XIX”, „LiteRacje”), w tym: Śmierć jako spełnienie, czyli jak umierał Jacek Soplica (Wrocław 2008), Podążając za Eury­dyką. O trenach Andrzeja Mandaliana z tomu „Strzęp całunu” (Opole 2008), Ar­chetyp podróży ku centrum w „Małej syrence” Hansa Christiana Andersena (Opole 2010), „Konrad Wallenrod” czytany w kontekście idei kozła ofiarnego (Opole 2012), „Kaszmirowa kamizelka” kontra „zagonowa kapota”, czyli autoportret dandysa w listach Słowackiego (Białystok 2013), Codzienność romantyka. Mickiewicz wy­chowuje dzieci (Słupsk 2014). Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych” (2010). Współredaktor tomu Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych (2012). Edytorka Poematów T. A. Olizarowskiego w NSW „Czarny Romantyzm”. Należy do Redakcji Naukowej Serii Wydawniczej „Przełomy/Pogranicza”.
JAROSŁAW ŁAWSKI – prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: faustyzm i bizantynizm w literaturze XIX i XX wieku, polsko­‑wschodniosłowiańskie relacje kulturowe, Młoda Polska oraz Czesław Miłosz. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza” oraz „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Autor i redaktor wielu książek, w tym: Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego „Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni” (Białystok 1995) oraz Mickiewicz – Mit – Historia. Studia (Białystok 2010). Ostatnio wydał monografię: Miłosz: „Kroniki” istnienia. Sylwy (Białystok 2014). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Dziekan Wydziału Filologicznego UwB. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności.
Sponsorzy: Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2013–2017: Kontynuacje krytyczne wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w X tomach.
URI: http://hdl.handle.net/11320/6245
ISBN: 978-83-7657-217-8
Typ Dokumentu: Book
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sekowski_Fantastyczne_podroze_barona_Brambeusa_tekst.pdfSękowski "Fantastyczne..." - tekst11,5 MBAdobe PDFOtwórz
Sekowski_Fantastyczne_podroze_barona_Brambeusa_okladka.pdfSękowski "fantastyczne..." - okładka867,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons